A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2013. gads

2013.gada 19.septembra protokols Nr.16

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 343 Par Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora mēnešalgu
2 344 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Cēsu novada 31.01.2013.saistošajos noteikumos Nr.6 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2013.gadam”” apstiprināšanu
3 345 Par Latvijas III Ziemas Olimpiādi
4 346 Grozījumi Cēsu novada domes 21.02.2013. lēmumā Nr.63 „Par klašu komplektu skaitu 2013./2014. mācību gadā”
5 347 Grozījumi Cēsu novada domes 29.09.2011. lēmumā Nr.495 „Par klašu komplektu skaitu 2012./2013. mācību gadā”
6 348 Par sadarbību Cēsu 2. vidusskolas izglītības programmu realizēšanā  
7 349 Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”
8 350 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai , Vaives pagastā, Cēsu novadā.  
9 351 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
10352 Par zemes ierīcības projekta zemes vienībai „Lejas Eicēni” Vaives pagastā, Cēsu novadā, apstiprināšanu
11 353 Par nekustamā īpašuma „Jaunlejas Pūkšeri” Vaives pagastā, Cēsu novadā, sadalīšanu
12 354 Par zemes gabala Vienības laukums 2, Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu un cenas apstiprināšanu
13 355 Grozījums Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.185 „Sakņu (ģimenes) dārzu teritorijas Cēsu pilsētā un Vaives pagastā, Cēsu novadā”
14 356 Grozījumi Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr.298 „Cēsu novada pašvaldībai piederošie nomā nododamie nekustamie īpašumi”
15 357 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lauku ielā 9A, Cēsīs, Cēsu nov.
16 358 Par Cēsu novada domes 30.08.2012. lēmuma Nr.402 „Par nedzīvojamo telpu Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu  
17 359 Grozījums Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”
18 360 Par dalību projektā  "Integrēta pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass!)"
19 361 Par noteikumu „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu
20 362 Par amata vienību izveidošanu Cēsu pilsētas Mākslas skolā
21 363 Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs
22 364 Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada 10.novembra lēmumā Nr. 559 „Par nomas maksas noteikšanu sporta organizācijām”
23 365 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas, Cēsu Bērnu un jauniešu centra un Cēsu pilsētas Sporta skolas pedagoģisko darbinieku amatalgām
24 366 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu
25 367 Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.576 „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas Sporta skolā”
26 368 Grozījums Cēsu novada domes 13.12.2012. lēmumā Nr.577 „Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas darbību Priekuļos”
27 369 Grozījums Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr.470 „Par līdzfinansējuma apmēru Cēsu pilsētas Mākslas skolā”
28 370 Grozījums Cēsu novada domes 21.02.2013. lēmumā Nr.86 „Par sagatavošanas klases audzēkņu maksu Cēsu pilsētas Mākslas skolā”
29 371 Par Cēsu novada pirmskolas izglītības pedagoģisko darbinieku amatalgām
30 372 Grozījumi Cēsu novada domes 2009.gada 12.novembra domes lēmumā Nr.370 „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās”
31 373 Grozījumi Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumā Nr.76 „Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes peldbaseina maksas pakalpojumu noteikšanu”
32 374 Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu
33 375 Par  grozījumiem Cēsu novada domes 15.03.2012.lēmumā Nr.120 „ Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
34 376 Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu
35 377 Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa atvieglojumu  piešķiršanu SIA „PURPURS”
36 378 Par nekustamā īpašuma  nodokļa  atvieglojumu  piešķiršanu  a/s „CATA”
37 379 Par Cēsu novada izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu
38 380 Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
39 381 Par  grozījumiem Cēsu 2.pamatskolas pedagoģisko amata vienību sarakstā
40 382 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu


Printēt