A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2013. gads

2013.gada 29.augusta protokols Nr.15

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 320 Par Cēsu novada pašvaldības Būvvaldes 11.07.2013. lēmuma Nr. 178 apstrīdēšanu
2 321 Par  nosaukuma piešķiršanu daudzfunkcionālajam centram „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs”, Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā
3 322 Par Cēsu novada domes 14.04.2011. lēmuma Nr.237 „Par Cēsu pilsētas Sporta skolas sporta sacensību tiesnešu konkursa nolikuma apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
4 323 Par Dzīvokļu komisiju
5324 Par Cēsu novada pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma un inženierbūves Zīļu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa atcelšanu
6325 Par Cēsu novada domes 03.06. 2010. lēmuma Nr. 321 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu rajona padomei” atzīšanu par spēku zaudējušu un telpu nomas līguma Nr. 2 - 7 - 278/2010 izbeigšanu pirms termiņa
7 326 Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu starpnovadu arodbiedrību organizācijai
8 327 Par Cēsu novada domes 31.01.2013. lēmuma Nr.47 „Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs,  Cēsu nov., daļas nomu” atzīšanu par spēku zaudējušu un Zemes nomas līguma Nr.83/2013//2-7 izbeigšanu pirms termiņa
9 328 Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., 59/300 domājamo daļu nomu
10329 Par detālplānojuma Pirtsupītes gravai Cēsīs no Satekles ielas līdz Mazai Lenču ielai izstrādes uzsākšanu  un darba uzdevuma apstiprināšanu
11 330 Par amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā
12 331 Par Cēsu novada izglītības iestāžu direktoru mēnešalgām
13 332 Par mērķdotāciju interešu izglītības programmām
14 333 Par  grozījumiem  „Cēsu Kultūras un Tūrismas centra”  kultūras pasākumu budžetā
15 334 Par finansējuma nodrošināšanu elektrības pieslēguma maksai
16 335 Par līdzdalību A.Kronvalda ielas labiekārtošanā
17 336 Par Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu
18 337 Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas nolikuma apstiprināšanu
19 338 Grozījumi Cēsu novada domes 11.10.2012.lēmumā Nr. 476 „Par Latvijas Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „ Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” līdzfinansējuma nodrošināšanu”
20339 Par  saistošo noteikumu „Grozījumi Cēsu novada 18.07.2013.saistošajos noteikumos Nr.18 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
21 340 Par 18.07.2013.nolikuma Nr.27 ‘’Grozījumi Cēsu novada pašvaldības 05.04.2012. nolikumā Nr.5 „Iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikums”’’ spēkā stāšanos
22 341 Grozījumi Cēsu novada domes 08.08.2013. sēdes lēmumā Nr.313 „ Par maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā”
23 342 Par Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas ievēlēšanu


Printēt