A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 812" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2013. gads

2013.gada 18. jūlija protokols Nr.11

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 274 Par atteikumu nodot atsavināšanai zemes gabalu Atpūtas iela un Dzeguzes iela 1, Cēsīs, Cēsu nov., daļas
2 275 Par nekustamā īpašuma „Ievziedi” Vaives pagastā, Cēsu novadā, sadalīšanu
3 276 Par zemes vienības „Atmodas”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, lietošanas tiesību izbeigšanu
4 277 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 41  „Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju”
5  278 Par darba uzdevuma apstiprināšanu lokālplānojumam zemes gabalam „Kalna Mežmaļi”, Vaives pagastā, Cēsu novadā
6279 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  zemes vienībām „Purteteri- Saulrīti” un „Purteteri- Saulrīti A” Vaives pagastā, Cēsu novadā
7 280 Par projektu „Tualetes izbūve slēpošanas un biatlona kompleksā „Priekuļi””
8 281 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 45, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 001 0114, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Gaujaslīči”
9 282 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Māras iela 3-601, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 900 4649, nodošanu valdījumā Cēsu internātpamatskolai – rehabilitācijas centram
10 283 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas valdījuma un lietošanas tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2509, un Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 505 0077
11 284 Par Cēsu novada domes 12.07.2012. lēmuma Nr.322 „Par zemes gabala Rīgas iela, Cēsīs,  Cēsu nov., daļas nodošanu nomā SIA „Bristole”” atzīšanu par spēku zaudējušu un zemes nomas līguma Nr.411/2012/2-7 izbeigšanu pirms termiņa
12 285 Par inventarizācijas norises kārtību Cēsu novada pašvaldībā un tās padotības iestādēs
13 286 Par kārtību, kādā novērtē ilgtermiņa ieguldījumus
14 287 Par  saistošo noteikumu Nr. 17  „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009.saistošajos noteikumos Nr.1 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
15 288 Grozījumi Darba samaksas noteikumos
16 289 Par  grozījumiem Cēsu novada domes 15.07.2010. lēmumā Nr. 400 „Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja un Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgu”
17 290 Par  Cēsu novada domes 14.06.2013.lēmuma Nr.236 „Par darba laika noteikšanu Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam” atzīšanu par spēku zaudējušu
18 291 Par atbalstu Kosmosa festivāla rīkošanai
19 292 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 18 ‘’Cēsu novada pašvaldības nolikums’’ apstiprināšanu
20 293 Par nolikuma ‘’Grozījumi Cēsu novada pašvaldības 05.04.2012. nolikumā Nr.5 „Iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikums”’’ apstiprināšanu
21 294 Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību
22 295 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
23 296 Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu
24 297 Par Cēsu novada domes 03.03.2011. lēmuma Nr.167 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu un telpu nomas līguma Nr.148/2011/2-7 izbeigšanu pirms termiņa
25 298 Par Cēsu novada pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē
26 299 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
27 300 Par būvniecības ieceres par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizēšanu Cēsu vecpilsētā publiskās apspriešanas rezultātiem
28 301 Par līdzdalību projektā „Brīvprātīgais sociālais darbs kā pamats labākai dzīves kvalitātei”


Printēt