A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 812" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2013. gads

2013.gada 6.jūnija protokols Nr.8

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 206 Par grozījumiem Cēsu Profesionālās vidusskolas Attīstības un investīciju stratēģijā 2010. - 2015. gadam
2 207 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Sporta klubam „Lekrings” no Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
3208 Par zemes nomas līguma termiņa pagarinājumu zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, Cēsu nov., daļai ar nomas adresi Dzidravota iela 2, Cēsīs
4 209 Par zemes gabala Gaujas ielā 72, Cēsīs, Cēsu nov., daļas nomu
5  210 Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, Cēsu nov., 9/100 domājamo daļu nomu
6 211 Grozījumi Cēsu novada domes 15.10.2009. lēmumā Nr.300 „Par lietošanas mērķa maiņu nekustamajiem īpašumiem”
7 212 Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.185 „Sakņu (ģimenes) dārzu teritorijas Cēsu pilsētā un Vaives pagastā, Cēsu novadā” 
8 213 Par nekustamā īpašuma „Labzemji” Vaives pagastā, Cēsu novadā, sadalīšanu
9 214 Par zemes gabala ”Puķītes” ,Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu nomā
10 215 Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamam īpašumam "Robežnieki" Vaives pagastā, Cēsu novadā
11 216 Grozījumi Cēsu novada domes 13.12.2012. lēmumā Nr.569 „Par publiskās apspriešanas ierosināšanu par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizēšanu Cēsu vecpilsētā”
12 217 Par Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes un Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes darbu no 2013. gada 18. jūnija līdz 2013.gada 25.jūlijam
13 218 Par nolikuma „ Īsfilmu konkursa  skolēniem „Mirklis profesijā” nolikums”  apstiprināšanu
14 219 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 16 „Grozījumi Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.20 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas Sporta skolā”” apstiprināšanu
15 220 Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu   Sabiedrībai  ar  ierobežotu atbildību  „ AUTTEX”
16 221 Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu   Sabiedrībai  ar  ierobežotu atbildību  „ ARTAVS  X”
17 222 Par nekustamā  īpašuma   nodokļa pārmaksas   dzēšanu   Sabiedrībai  ar  ierobežotu atbildību  „ STINGERS”
18 223 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
19 224 Par Cēsu novada pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma un inženierbūves Zīļu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
20 225 Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr.298 „Cēsu novada pašvaldībai piederošie nomā nododamie nekustamie īpašumi”
21 226 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
22 227 Par procentu likmes samazināšanu
23 228 Grozījumi 24.09.2009. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 255 „ Par Cēsu novada Vides attīstības padomi”
24 229 Par publisko pasākumu organizēšanu
25 230 Par  tirdzniecības vietas izveidošanu  Aldaru laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā
26 231 Par  papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
27 232 Par  finansiālu atbalstu Latvijas jauniešu pūtēju orķestra dalībnieku radošai nometnei
28233 Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam „Kalna Mežmaļi”, Vaives pagastā, Cēsu novadā
29 234 Par Cēsu novada pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu


Printēt