A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 812" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2013. gads

2013.gada 16.maija protokols Nr.7

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 175 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta - cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu
2 176 Par telpu nedzīvojamā ēkā (Rātsnams ar piebūvi), kadastra apzīmējums 4201 005 2201 001, Rīgas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
3177 Par zemes gabala Gaujas ielā 82, Cēsīs, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Gaujas ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
4178 Par zemes ierīcības projekta Dīķa iela 4 un Dīķa ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
5 179 Par zemes gabala Turaidas ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov., nomu
6 180 Par zemes gabala Stacijas laukumā 6, Cēsīs, Cēsu nov., nomu
7 181 Par zemes gabala Stacijas laukumā 10, Cēsīs, Cēsu nov., nomu
8 182 Grozījumi Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr. 214 „Par nedzīvojamās telpas Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā”
9 183 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 10.04.2003. lēmumā „Par nomas līguma apstiprināšanu ar SIA „Datoru Tehnoloģijas Centrs” Rīgas ielā 7, Cēsīs”
10 184 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Rīgas ielā 19A, Cēsīs, Cēsu nov.  
11 185 Par Cēsu novada domes 28.06.2012. lēmuma Nr.290 „Par zemes gabala Austrumu ielā 5, Cēsīs,  Cēsu nov., daļas nomu” atzīšanu par spēku zaudējušu un nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.394/2012//2-7 izbeigšanu pirms termiņa
12 186 Par iesaistīšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
13 187 Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.04.2013. lēmumā Nr. 167 „Par ēdināšanas maksas apstiprināšanu IX Latvijas Zēnu koru salidojumam”
14 188 Par grozījumiem Cēsu novada domes 14.03.2013. lēmumā Nr.115 „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu IX Latvijas Zēnu koru salidojumam”
15 189 Par nedzīvojamo telpu Piebalgas ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā
16 190 Par projekta iesniegšanu Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” 4.darbības „Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi” projektu konkursā
17 191 Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma  Birzes iela 3-47,  Cēsis, Cēsu novads, ieguldīšanu SIA „Cēsu klīnika” pamatkapitālā 
18 192 Par SIA  „Cēsu siltumtīkli” 2011. un 2012. gados ieguldīto investīciju Cēsu pilsētas siltumapgādes sistēmā saskaņošanu
19 193 Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.04.2013. lēmumā Nr.174 ,,Par SIA,,Cēsu siltumtīkli” 2013. gada investīciju plāna saskaņošanu”
20 194 Grozījumi Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumā Nr. 102 „Par projekta „Cēsu novada Rīdzenes ciema ūdenssaimniecības attīstība” iesniegšanu  un finansējuma nodrošināšanu tā īstenošanai”
21 195 Grozījumi Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumā Nr. 101 „Par projekta „Cēsu novada Krīvu ciema ūdenssaimniecības attīstība” iesniegšanu  un finansējuma nodrošināšanu tā īstenošanai”
22 196 Par  saistošo noteikumu Nr. 15 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009.saistošajos noteikumos Nr.1 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
23 197 Par noteikumu „Noteikumi par balsošanas kārtību Cēsu novada pašvaldības  domes priekšsēdētāja, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja vietnieka amatam izvirzītajām kandidatūrām” apstiprināšanu
24 198 Par projekta “ Kaķukroga ēkas apkārtnes labiekārtošana Vaives pagastā, Cēsu novadā” pārtraukšanu
25 199 Par pilnvarojumu atsevišķos nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumos
26 200 Par publiskā pasākuma organizēšanu 2013. gada 18.maijā
27 201 Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta „Cēsu novada Vaives pagasta Krīvu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai
28 202 Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta „Cēsu novada Vaives pagasta Rīdzenes ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai
29 203 Par apakšnomas līguma slēgšanu starp biedrību „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” un biedrību „Ģimenes Izglītības centrs „Cēsis””
30 204 Par naudas balvas izmaksāšanu
31 205 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem


Printēt