A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2013. gads

2013.gada 25.aprīļa protokols Nr.6

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 149 Par daudzfunkcionālā  centra „Vidzemes  mūzikas un kultūras  centrs”  darbības stratēģijas 2013-2022 gadam  aktualizāciju
2 150 Par projektu „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide”
3 151 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta  Birzes ielā 31, Cēsīs,  Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
4 152 Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
5 153 Par telpu nedzīvojamā ēkā (Rātsnams ar piebūvi), kadastra apzīmējums 4201 005 2201 001, Rīgas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
6 154 Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., daļas nomu
7 155 Par zemes gabala Bērzaines ielā 31, Cēsīs, Cēsu nov., daļas nomu
8 156 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
9 157 Grozījumi Cēsu novada domes  31.01.2013. lēmumā Nr.50 „Par atlīdzību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju locekļiem Cēsu novada domes vēlēšanās”
10 158 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Cēsu novada 31.01.2013.saistošajos noteikumos Nr.6 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2013.gadam”” apstiprināšanu
11 159 Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 2012. gada pārskata apstiprināšanu
12 160 Par Cēsu pilsētas pansionāta 2012. gada pārskata apstiprināšanu
13 161 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 2012. gada pārskata apstiprināšanu
14 162 Par Cēsu novada pašvaldības 2012. gada pārskata apstiprināšanu
15 163 Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra 2012. gada pārskata apstiprināšanu
16 164 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas 2012. gada pārskata apstiprināšanu
17 165 Par Cēsu Pieaugušo izglītības centra 2012. gada pārskata apstiprināšanu
18 166 Par Cēsu novada pašvaldības konsolidētā 2012. gada pārskata apstiprināšanu
19 167 Par ēdināšanas maksas apstiprināšanu IX Latvijas Zēnu koru salidojumam
20 168 Par Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmuma Nr. 20 „Par Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas pārņemšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
21 169 Par grozījumiem līgumā par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu
22170 Par  SIA ,,LNB Cēsu Mācību un Ražošanas Uzņēmums” pieslēgšanu pie Cēsu pilsētas centrālās siltumapgādes
23 171 Grozījumi Cēsu novada domes 05.04.2012.lēmumā Nr. 144 „Par projekta pieteikumu „Cēsu centrālās bibliotēkas attīstība””
24 172 Par  saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009.saistošajos noteikumos Nr.1 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
25 173 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
26 174 Par SIA ,,Cēsu siltumtīkli” 2013. gada investīciju plāna saskaņošanu


Printēt