A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2013. gads

2013.gada 14. marta protokols Nr.4

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 93 Par administratīvā akta piespiedu izpildes izmaksu segšanu
2 94 Par nedzīvojamas ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 2201 003, Rīgas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
3 95 Par Cēsu 2.pamatskolas Attīstības plāna apstiprināšanu
4 96 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.48 „Par komisiju brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs”
5 97 Par nacionālo interešu objektu statusa piešķiršanu Cēsu, Rēzeknes un Liepājas daudzfunkcionālajiem centriem
6 98 Par alkoholisko dzērienu  tirdzniecību  un lietošanu   publiskos pasākumos AS „CATA”   kultūras nama  telpās  Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs
799 Par Cēsu novada pašvaldībai dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību  „Cēsu tirgus” peļņas daļu
8100 Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Cēsu klīnika” peļņas daļu
9 101 Par zemes gabala Stacijas laukumā 9, Cēsīs, Cēsu nov., nomu
10 102 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un maiņu Gaujas ielā 36, Cēsīs, Cēsu nov. Ziņo: Z.Jēkabsone, Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja
11 103 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dārzniecības ielā 7A, Cēsīs, Cēsu nov. Ziņo: Z.Jēkabsone, Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja
12 104 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piebalgas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu nov. Ziņo: Z.Jēkabsone, Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja
13 105 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Vaļņu ielā 13, Piebalgas ielā 2A, Piebalgas ielā 2B, Piebalgas ielā 2C, Cēsīs, Cēsu nov. Ziņo: Z.Jēkabsone, Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja
14 106 Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam  „Jaunrijkalni” Vaives pagastā, Cēsu novadā, apstiprināšanu
15 107 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 8 „Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm Cēsu novadā” apstiprināšanu
16 108 Par Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisiju
17109 Par zemes gabala Stacijas laukumā 4, Cēsīs, Cēsu nov., nomu
18 110 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībām, Cēsīs, Cēsu nov. Ziņo: Z.Jēkabsone, Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja
19111 Par zemes ierīcības projekta zemes vienībai  „Zvirgzdiņi” Vaives pagastā, Cēsu novadā, apstiprināšanu
20 112 Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr. 298 „Cēsu novada pašvaldībai nomā nododamie nekustamie īpašumi”
21113 Par zemes ierīcības projekta Vienības laukums 2, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
22 114 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2013.gada „Iespējamās misijas” Vasaras skolai
23 115 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu IX Latvijas Zēnu koru salidojumam
24 116 Par zemes gabala „Kalna Mežmaļi”, Mežmaļos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nomu
25 117 Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām
26118 Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
27119 Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
28 120 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
29 121 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 9 „Par koku ciršanu ārpus meža” apstiprināšanu
30 122 Par noteikumu ‘’Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi’’ apstiprināšanu
31 123 Grozījumi Cēsu novada domes 27.07.2006. lēmumā Nr. 462 “Par Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu”
32 124 Grozījums Cēsu pilsētas domes 27.12.2007. lēmumā Nr.824 „Par dzīvojamās telpas īres maksu noteikšanu dzīvojamās mājās Caunas ielā 7, Cēsīs un Caunas ielā 7A, Cēsīs”
33 125 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.10 „Par brīvpusdienām un vecāku maksas atvieglojumiem Cēsu novadā” apstiprināšanu
34 127 Par nedzīvojamo telpu nomu Pils laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā
35 128 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 12 „Grozījums Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
36 129 Par nolikuma „Grozījumi Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikumā’’ apstiprināšanu
37130 Par Cēsu novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam apstiprināšanu
38 131 Par atbalstu projektam „Dabas aizsardzības pasākumu ieviešana Gaujas piekrastē ”


Printēt