A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 812" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2013. gads

2013.gada 21. februāra Protokols Nr. 3

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 60 Par U. I. B. 2012.gada 27.decembra sūdzību par Cēsu novada būvvaldes atzinumu Nr.81
2 61 Par administratīvā akta piespiedu izpildes izmaksu segšanu
3 62 Par nekustamā īpašuma nodokļa daļēju atvieglojumu piešķiršanu
4 63 Par klašu komplektu skaitu 2013./2014. mācību gadā  
564 Par zemes ierīcības projekta Vaives iela 15A, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
6 65 Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
7 66 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Līgatnes ielā 40, Cēsīs, Cēsu nov.
8 67 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Līgatnes ielā 52, Cēsīs, Cēsu nov.
9 68 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa daļēju maiņu zemes vienībai Jēkaba ielā 10, Cēsīs, Cēsu nov.
10 69 Par nekustamo īpašumu izveidošanu Vaives pagastā, Cēsu novadā    
11 70 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Atpūtas ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov.
12 71 Par dzīvojamās telpas Nr.1 un Nr.2 Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņa pagarinājumu
13 72 Par dzīvojamās telpas Nr.3  Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņa pagarinājumu
14 73 Par dzīvojamās telpas Nr.4 Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņā pagarinājumu
15 74 Par nedzīvojamas ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 2201 003, Rīgas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
16 75 Par nedzīvojamas ēkas, kadastra apzīmējums 4201 006 2305 003, demontāžu Peldu ielā 1A, Cēsīs, Cēsu novadā
17 76 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta  Birzes ielā 31, Cēsīs,  Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
1877 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
1978 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
2079 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
2180 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
2281 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
2382 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
24 83 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
25 84 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
26 85 Par nolikuma „Cēsu novada Kultūras projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu
27 86 Par sagatavošanas klases audzēkņu maksu Cēsu pilsētas Mākslas skolā
28 87 Par amata vienībām  Cēsu novada pašvaldībā
29 88 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.7„Grozījumi Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā ”” apstiprināšanu
30 89 Par atbalstu projektam „Kustība, prieks, veselība”
31 90 Par programmas „Brigāde” konkursa nolikuma apstiprināšanu
32 91 Par Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka iecelšanu amatā
33 92 Par projekta „Pievienotā vērtība Saules ielai” iesniegšanu LR Izglītības un zinātnes ministrijas atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”


Printēt