A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 812" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2013. gads

2013. gada 31. janvāra Protokols Nr. 2

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
119 Par būvniecības ieceres par apbūvi Ābolu ielā 2 B, Cēsīs, Cēsu novadā publiskās apspriešanas rezultātiem
220 Par zemes ierīcības projekta Gaujas ielā 82, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
321 Par nekustamā īpašuma Zvirbuļu iela 7, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
4 22 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Leona Paegles ielā 10, Cēsīs, Cēsu nov.  
5 23 Par nekustamā īpašuma „Mežiņi” Vaives pagastā, Cēsu novadā, sadalīšanu
6 24 Par nekustamā īpašuma „Mežmaļi” Vaives pagastā, Cēsu novadā, sadalīšanu
7 25 Par saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009.saistošajos noteikumos Nr.1 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
8 26 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
9 27 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
10 28 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
11 29 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
12 30 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
13 31 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
14 32 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
15 33 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
1634 Par amata vienībām Cēsu novada pašvaldībā
17 35 Par nolikuma ‘’Grozījumi Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikumā’’ apstiprināšanu
18 36 Par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka iecelšanu amatā
19 37 Par noteikumu „Par amatu, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam, noteikšanas kārtību” apstiprināšanu
20 38 Grozījumi Darba samaksas noteikumos
21 39 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. ārkārtas sēdes lēmumā Nr. 10 „Par atlīdzības apstiprināšanu Cēsu novada domes deputātiem”
22 40 Grozījumi Cēsu novada domes 15.07.2010. lēmumā Nr.400 „ Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja un Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgu”
23 41 Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
24 42 Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
25 43 Par amata vienības izveidošanu Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē
26 44 Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra saimniecisko darbinieku amata vienību apstiprināšanu
2745 Par zemes gabala Vāveres ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov., daļas nomu
28 46 Par Cēsu novada domes 20.01.2011. lēmuma Nr.6 „Par zemes gabala Leona Paegles ielā 21, Cēsīs,  Cēsu novadā, daļas nomu” atzīšanu par spēku zaudējušu un nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.166/2011//2-7 izbeigšanu pirms termiņa
2947 Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., daļas nomu
30 48 Par amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā
3149 „Par Cēsu pilsētas Sporta skolas maksas pakalpojumu skolu sacensību organizēšanai 2013.gadā” apstiprināšanu
32 50 Par atlīdzību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju locekļiem Cēsu novada domes vēlēšanās
33 51 Par valsts „Lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu un jauniešu žūrija” Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās, diasporā un mazākumtautību skolās” Cēsu Centrālajai bibliotēkai izsniegto grāmatu nodošanu citām bibliotēkām
34 52 Par valsts programmas „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai” Cēsu Centrālajai bibliotēkai izsniegto grāmatu nodošanu citām bibliotēkām
3553 Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo pamatlīdzekļu nodošanu nomā SIA „Cēsu siltumtīkli”
36 54 Par uzkrātām izmaksām Valsts investīciju projektā „Cēsu 4.arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācija”
3755 Par Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas direktora darba algas likmi kā skolotājam
38 56 Grozījumi Cēsu novada domes 01.11.2012. lēmumā Nr. 515 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, Lielā Skolas iela 6,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2006,  daļas nodošanu nomā nodibinājumam „Pasaules latviešu mākslas centrs””
39 57 Grozījumi Cēsu novada domes 01.11.2012. lēmumā Nr. 516 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, Lielā Skolas iela 6,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2006,  daļas nodošanu nomā biedrībai „Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs””
40 58 Par Cēsu novada Attīstības programmas 2013. – 2020. un Vides pārskata projektu nodošanu sabiedriskai apspriešanai
41 59 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.6 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2013.gadam”” apstiprināšanu


Printēt