A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2012. gads

2012.gada 13.decembra protokols Nr.21

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 562 Par alkoholisko dzērienu lietošanu 2012. gada 31. decembrī Jaungada sagaidīšanas pasākumā Cēsīs, Cēsu novadā, Vienības laukumā
2 563 Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2010. sēdes  lēmumā Nr. 686 „Par Cēsu pilsētas Vecāku domes reglamenta apstiprināšanu”
3 564 Par Cēsu novada Vecāku domes sastāva apstiprināšanu
4565 Par zemes ierīcības projekta Dzintara iela 2C, Valmieras iela 6 un Uzvaras bulvāris 5, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
5 566 Par nosaukuma maiņu  zemes vienībai "Vidus Betes" Vaives pagastā, Cēsu novadā
6 567 Par platības precizēšanu zemes vienībai „Vidus Kampas” Vaives pagastā, Cēsu novadā
7568 Par nekustamā īpašuma Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
8 569 Par publiskās apspriešanas ierosināšanu par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizēšanu Cēsu vecpilsētā
9 570 Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.185 „Sakņu (ģimenes) dārzu teritorijas Cēsu pilsētā un Vaives pagastā, Cēsu novadā” 
10 571 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu Vaives pagasta zemesgrāmatas nodalījumā  nekustamajam  īpašumam „Mežniecība”, Vaives pagastā, Cēsu novadā  
11 572 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām, Cēsīs, Cēsu nov.  
12 573 Grozījumi Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumā Nr.757 „ Par ēdināšanas procesa organizēšanas kārtību Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un Vaives pagasta vispārizglītojošās izglītības iestādēs”
13 574 Par dalības maksas noteikšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizētiem pasākumiem 2013.gadā
14 575 Grozījumi Cēsu novada domes 12.11.2009. lēmumā Nr. 370 " Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās”
15 576 Grozījumi Cēsu novada domes 30.08.2012. lēmumā Nr. 385 „ Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”
16 577 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas darbību Priekuļos 
17 578 Par amata vienībām Cēsu Bērnu un jauniešu centrā
18 579 Par ilgtermiņa ieguldījumu nodošanu
19 580 Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA „Club System”
20 581 Grozījumi Cēsu novada domes 01.11.2012.  lēmumā Nr. 500 „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām”
21 582 Par amata vienībām Cēsu novada pašvaldībā
22 583 Grozījumi Darba samaksas noteikumos
23 584 Par noteikumu „Par Cēsu novada Pašvaldības policijas apgādi” apstiprināšanu
24 585 Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov., lietošanas kārtību
25586 Grozījumi Cēsu novada domes 10.11.2011. lēmumā Nr.567 „Par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., nomu”
26 587 Par Cēsu  Profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2013.gadam
27 588 Dalības maksas apstiprināšana debašu seminārā „Salacgrīva 2013”
28 589 Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
29 590 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” budžeta līdzekļu izmantošanu 2012. gada Ziemassvētku pasākumiem Cēsu novada mazaizsargāto iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai
30 591 Grozījumi Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr. 214 „Par nedzīvojamās telpas Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā”
31 592 Grozījumi Cēsu novada domes 15.07.2010. lēmumā Nr.400 „ Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja un Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgu”
32 593 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
33 594 Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr.490 „Par konkursu „Cēsu novada uzņēmējs 20...”


Printēt