A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2012. gads

2012.gada 22.novembra protokols Nr.20

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1529 Par zemes ierīcības projekta Mēderu ielā 1 un Piebalgas ielā 74, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
2530 Par zemes ierīcības projekta Gaujas iela 88, Cēsīs, Cēsu nov., uzsākšanu
3531 Par zemes ierīcības projekta Piebalgas ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
4532 Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Lejas Mendes”, Vaives pagastā, Cēsu novadā apstiprināšanu
5 533 Par platību precizēšanu Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Vaives pagastā, Cēsu novadā
6 534 Par amata vienības likvidēšanu Cēsu Centrālajā bibliotēkā
7 535 Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
8 536 Par grozījumiem Cēsu 2.pamatskolas pedagoģisko amata vienību sarakstā
9 537 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta - cirsmas  nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
10 538 Par nekustamā īpašumu atsavināšanu projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Gaujas ielas– rekonstrukcija” īstenošanai
11 539 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu
12 540 Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa atvieglojumu  piešķiršanu
13 541 Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu SIA  „ SILVESTERS  VALKA”
14 542 Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa atvieglojumu  piešķiršanu SIA „PURPURS”
15 543 Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa atvieglojumu  piešķiršanu  SIA „ALTEHS”
16 544 Par pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma projekta apstiprināšanu
17 545 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piebalgas ielā 50, Cēsīs, Cēsu nov.
18 546 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmumā  Nr.951 „Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanu Cēsu pilsētā” (prot. Nr.22, 8.punkts)
19 547 Par grozījumiem 29.12.2008. nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 2-7-106/2008
20 548 Par grozījumiem  Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumā Nr. 73 „Par ēdnīcas telpu nomas līguma pārjaunošanu ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā”
21 549 Par drošības sistēmas nodošanu pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
22 550 Par uzkrātām izmaksām projektā „Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās -2. kārta”
23 551 Par kārtības „Grozījumi Ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtībā” apstiprināšanu
24 552 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi Cēsu novada 26.01.2012.saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam”” apstiprināšanu
25 553 Par Cēsu novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem publiskos izklaides un svētku pasākumos
26 554 Par komandējumu
27 555 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 17 „Par SIA „Cēsu tirgus”” 
28 556 Par atlīdzību atbildīgajiem darbiniekiem
29 557 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas organizēto pasākumu nolikumu 2013.gadam apstiprināšanu
30 558 Par grozījumiem Cēsu 2. pamatskolas saimniecisko darbinieku amatu sarakstā
31 559 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas maksas pakalpojumu skolu sacensību organizēšanai 2012.gadā apstiprināšanu
32 560 Par Cēsu novada pašvaldības Palasta ielā 24, Cēsīs, Pils laukumā, Cēsīs un Pils laukumā 11, Cēsīs veikto ieguldījumu (rekonstrukcijas un pamatlīdzekļu) nodošanu pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
33 561 Grozījumi Cēsu novada domes 18.10.2012. lēmumā Nr. 498 „Par līdzdalību projektā „Keeping Youth Away from Crime: Searching for Best European Practices””


Printēt