A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2012. gads

2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 499 Par nolikuma „Grozījumi  pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikumā” apstiprināšanu
2 500 Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām
3 501 Par ziedojumu pieņemšanu p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
4 502 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 21 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
5 503 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 22 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” apstiprināšanu
6504 Par zemes ierīcības projekta Zvirbuļu iela 7, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
7505 Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu
8 506 Par pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu
9  507 Par nekustamā īpašuma  „Pašvaldības autoceļš A2”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu  
10 508 Par nekustamā īpašuma „Zvirgzdiņi” Vaives pagastā, Cēsu novadā, sadalīšanu
11 509 Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Ābolu ielā 2B,Cēsīs, Cēsu novadā
12 510 Par nekustamā īpašuma Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
13 511 Par nekustamā īpašuma Aveņu ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu   
14 512 Par zemes gabala Valmieras ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., daļas nomu
15 513 Par  grozījumiem Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
16 514 Par noteikumu „Grozījumi noteikumos „Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu
17 515 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, Lielā Skolas iela 6,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2006,  daļas nodošanu nomā nodibinājumam „Pasaules latviešu mākslas centrs”
18 516 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, Lielā Skolas iela 6,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2006,  daļas nodošanu nomā biedrībai „Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs”
19 517 Par finansējuma piešķiršanu
20 518 Par malkas nodošanu pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
21 519 Par zāģbaļķu nodošanu Cēsu Profesionālajai vidusskolai
22 520 Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Maija ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 005 0911, nodošanu dzīvojamās mājas Maija ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., dzīvokļu īpašnieku īpašumā bez atlīdzības
23 521 Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ezera ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0806, nodošanu dzīvojamās mājas Ezera 6, Cēsīs, Cēsu nov., dzīvokļu īpašnieku īpašumā bez atlīdzības
24 522 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 32, Cēsīs, Cēsu nov.
25 523 Par zemes gabala Gaujas ielā 36, Cēsīs, Cēsu nov., daļas iznomāšanu un nedzīvojamas ēkas – garāžas Šķūņu ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Cēsu novada pašvaldības vārda
26 524 Par Cēsu novada domes 20.01.2011. lēmuma Nr.2 „Par zemes gabala Zeltkalna ielā 9, Cēsīs,  Cēsu novadā, nomu” atzīšanu par spēku zaudējušu un nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.13/2011//2-7 izbeigšanu pirms termiņa
27 525 Par finansējuma piešķiršanu
28 526 Par  grozījumiem Cēsu novada domes 15.03.2012. lēmumā Nr.120 „ Par Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
29 527 Par konkursa ‘’Būve 2012’’ rezultātiem
30 528 Par projekta iesnieguma „Cēsu novada Līvu pamatskolas daudzfunkcionālās kopienas centra „Mēs savai kopienai” izveidošana” iesniegšanu Sorosa fondā – Latvija (SFL)


Printēt