A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2012. gads

2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 458 Par Cēsu novada pašvaldības Cēsu Jaunajā pilī (Pils laukums 9, Cēsis) veikto būvniecības un restaurācijas ieguldījumu un iegādāto pamatlīdzekļu (Cēsu Jaunās pils muzeja ekspozīcija un konferenču, izstāžu zāļu aprīkojums) nodošanu pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
2 459 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. sēdes lēmumā Nr. 5 “Par Cēsu novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”
3 460 Par zemes ierīcības projekta Zvirbuļu iela 7, Cēsīs, Cēsu nov., uzsākšanu
4461 Par SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” iesniegto projektu
5 462 Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr.298 „Cēsu novada pašvaldībai piederošie nomā nododamie nekustamie īpašumi”
6 463 Par zemes gabala Dzirnavu ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., daļas nomu
7 464 Par zemes ierīcības projekta Bērzaines ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
8465 Par nekustamā īpašuma Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
9 466 Par zemes gabalu Dārza iela 12, Cēsis, Cēsu nov. un Dārza iela, Cēsis, Cēsu nov., daļu maiņu
10 467 Par  daudzfunkcionālā centra „Vidzemes Mūzikas un kultūras centrs” stratēģijas aktualizācijas darba grupu
11 468 Par nolikuma „Grozījumi Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikumā” apstiprināšanu 
12 469 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.11.2003. lēmumā (sēdes prot. Nr. 21, 36.§) „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” izveidošanu un Cēsu Vēstures un mākslas muzeja reorganizāciju”
13 470 Par amata vienības izveidošanu Cēsu Bērnu un jauniešu centrā
14 471 Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam
15 472 Par amata vienības izveidošanu Cēsu 2.pamatskolā
16 473 Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtībā
17 474 Par amata vienības izveidošanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs
18 475 Par amata vienības izveidošanu Cēsu pilsētas Mākslas skolā
19  476 Par Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” līdzfinansējuma nodrošināšanu
20 477 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.19 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā” apstiprināšanu
21 478 Par noteikumu „ Grozījumiem Cēsu novada pašvaldības un tās pārraudzībā esošo iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas un apstiprināšanas noteikumos” apstiprināšanu
22 479 Par zembilances aktīvu parādu dzēšanu
23 480 Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA BAF Sports
24 481 Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA Cēsu bekons
25 482 Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA Elia
26 483 Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA Kallass
27 484 Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA LAAD
28 485 Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA N.D.Partneri
29 486 Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA RON
30 487 Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009.sēdes lēmumā Nr. 49 „ Par publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisiju”
31 488 Par saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009.Saistošajos noteikumos Nr.1 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
32 489 Par nolikuma  „Grozījumi „ Iestādes „ Cēsu novada pašvaldība” nolikumā””  apstiprināšanu
33 490 Grozījumi  Cēsu novada domes 24.09.2009.lēmumā  Nr. 255 „ Par Cēsu novada Vides attīstības padomi”
34 491 Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009.lēmumā  Nr. 32 „Par Kokaugu aizsardzības komisiju”
35 492 Par uztura došanas pienākuma vērtību
36 493 Grozījumi Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmumā Nr. 261 „Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu”
37 494 Par Cēsu 1.pamatskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
38 495 Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta
39 496 Par finansējuma piešķiršanu
40497 Par zemes ierīcības projekta Dzintara iela 2C, Valmieras iela 6 un Uzvaras bulvāris 5, Cēsīs, Cēsu nov., uzsākšanu


Printēt