A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2012. gads

2012.gada 20.septembra protokols Nr.15

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 407 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Dzintara ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov.  
2 408 Par nodibinājuma „Cēsu Pils ģildes fonds” 31.07.2012. sūdzību „Par Cēsu novada pašvaldības Iesniegumu izskatīšanas komisijas publisku, izklaides un svētku pasākumiem 2012.gada 11.jūlija lēmumu”
3 409 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
4410 Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
5 411 Par nekustamā īpašuma „Ķekaviņas” Vaives pagastā, Cēsu novadā, sadalīšanu
6 412 Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas sastāvu
7   414 Par zemes gabala Stacijas laukums 2, Cēsīs, Cēsu nov., nomu
8 415 Par nekustamā īpašuma  nodokļa  atvieglojumu  piešķiršanu  a/s „CATA”
9 416 Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu SIA  „ ALETA”
10 417 Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu SIA  „ Rokas  instrumenti”
11 418 Par nekustamā  īpašuma nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu SIA  „ GROSVUDE”
12 419 Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu SIA  „ Baltijas  tirdzniecības  grupa”
13 420 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu SIA „GLOBAL CONSTRUCTION”
14 421 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu SIA „SOLAIJA”
15 422 Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA „DIVI STRAUTIŅI”
16 423 Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA „EIRO BRIG”
17 424 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.17 ‘’Par  nodokļa  atbalsta  pasākuma  piemērošanu nekustamā  īpašuma  nodoklim” apstiprināšanu
18 425 Par  Cēsu pilsētas Sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
19 426 Par amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā
20 427 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas, Cēsu Bērnu un jauniešu centra un Cēsu pilsētas Sporta skolas pedagoģisko darbinieku amatalgām
21 428 Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
22 429 Grozījumi Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmumā Nr. 261 „Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu”
23 430 Par grozījumiem Cēsu novada domes 03.03.2011. lēmuma Nr. 151 „Par Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes amata vienību darba algas apstiprināšanu” pielikumā Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes amata vienību darba algas”
24   431 Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. lēmumā Nr. 573 „Par nedzīvojamo telpu Nākotnes ielā 10-22, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu nomā ārstu prakses veidošanā”
25 432 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu  uz nekustamo īpašumu „Agro Ģūģeri”, Vaives pagastā, Cēsu novadā
26 433 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu  uz nekustamo īpašumu „Birznieki”, Vaives pagastā,  Cēsu novadā
27 434 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu  uz nekustamo īpašumu „Birztalas”, Vaives pagastā,  Cēsu novadā
28 435 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu  uz nekustamo īpašumu „Gaši”, Vaives pagastā,  Cēsu novadā
29 436 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu  uz nekustamo īpašumu „Mazeglītes”, Vaives pagastā, Cēsu novadā
30 437 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu  uz nekustamo īpašumu „Vidus Slaviešas”, Vaives pagastā,  Cēsu novadā
31 438 Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Cēsu novadā 2012./2013. gada apkures sezonā apstiprināšanu
32 439 Par peļņas daļas noteikšanu un ieskaitīšanu pašvaldības budžetā
33 440 Par pašvaldības budžeta izpildi
34 441 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai,  profesionālajai izglītībai      
35 442 Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
36 443 Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm
37 444 Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām
38 445 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Cēsu novada 26.01.2012.saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam”” apstiprināšanu
39 446 Par 2013.gada budžeta prioritātēm un budžeta izdevumu kontrolskaitļu bāzes noteikšanu
40 447 Par nedzīvojamo telpu Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas maksas apstiprināšanu
41 448 Par noteikumu „ Grozījumi Darba samaksas noteikumos” apstiprināšanu
42 449 Par projektu „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide”
43 450 Par datoru nodošanu Cēsu pilsētas pansionātam
44 451 Par zemes ierīcības projekta Mētru ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
45 452 Par zemes ierīcības projekta Meža ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
46 453 Par  Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu


Printēt