A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2012. gads

2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 316 Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 21 un Vaļņu ielā 23, Cēsīs, piespiedu sakārtošanu
2 317 Par darba grupu Cēsu novada izglītības sistēmas attīstībai
3 318 Par zemes ierīcības projekta Ziedu ielā 8, Dārza ielā 12 un Dārza ielā, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
4 319 Par nekustamā īpašuma Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu novads, atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa izbeigšanu
5 320 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai Jāņa Poruka ielā 51, Cēsīs, Cēsu nov.
6 321 Par Cēsu pilsētas domes 26.10.2000. lēmuma 34§ (prot. Nr.23) „Par zemes gabala Cēsis, Gaujas ielā 55d, sadalīšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
7 322 Par zemes gabala  Rīgas iela, Cēsīs, Cēsu nov.,  daļas nodošanu nomā SIA „Bristole”
8 323 Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Maija ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 005 0909, nodošanu dzīvojamās mājas Maija ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., dzīvokļu īpašnieku īpašumā bez atlīdzības
9 324 Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Zirņu ielā 26, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0325, nodošanu dzīvojamās mājas Zirņu ielā 26 , Cēsīs, Cēsu nov., dzīvokļu īpašnieku īpašumā bez atlīdzības
10 325 Par nekustamā īpašuma Raunas ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., nomu
11 326 Par projekta pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
12 327 Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr. 174 „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu automašīnām”
13 328 Grozījumi Autotransporta izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtībā
14 329 Grozījumi Cēsu novada domes 23.02.2012. lēmumā Nr.66 „ Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas vecuma bērnu grupu darbu no 2012.gada 01.jūnija līdz 2012.gada 31.augustam”
15 330 Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību un lietošanu, un publisko pasākumu organizēšanu „ Cēsu mākslas festivāla 2012”  laikā
16 331 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Cēsu olimpiskais centrs”
17 332 Par Cēsu novada domes 07.06.2012. lēmuma Nr.245 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201 005 2509 un  Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201 505 0077, nodošanu īpašumā Rīgas Tehniskajai universitātei” atzīšanu par spēku zaudējušu
18 334 Par papildus līdzekļu piešķiršanu Cēsu pilsētas pansionātam
19 335 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
20 336 Par komandējumu uz  Vāciju
21 337 Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 25  „Par Administratīvo komisiju”
22 338 Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 26 „Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”
23 339 Par Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 23 „ Par tehniskā nodrošinājumu cenu aptauju iepirkuma komisiju” atzīšanu par spēku zaudējušu
24 340 Par Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 22 „ Par iepirkuma komisiju komunālo jautājumu cenu aptaujām” atzīšanu par spēku zaudējušu
25 341 Par Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 21 „ Par iepirkuma komisiju būvprojektēšanas un būvdarbu cenu aptaujām” atzīšanu par spēku zaudējušu
26 342 Par grozījumiem Cēsu novada domes 15.03.2012. lēmumā Nr.120 „ Par Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
27 343 Par  amata vienību izveidošanu Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centrā
28 344 Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam  „Zaļumi” Vaives pagastā, Cēsu novadā, apstiprināšanu
29 345 Par maksas autostāvvietu darbības izbeigšanu
30 346 Par saistošo noteikumu Nr. 14 ‘’Par Cēsu novada domes 15.07.2010.saistošo noteikumu Nr.26 ‘’Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumi’’ atzīšanu par spēku zaudējušiem’’ apstiprināšanu
31 347 Par Vidzemes Mūzikas un Kultūras centru
32 348 Par  pasākuma  „Cēsu Mākslas festivāls  2012”  organizēšanu


Printēt