A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2012. gads

2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 280 Par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58. pantā noteiktā pašvaldības uzdevuma izpildi
2 281 Par idejas meta priekšlikuma Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcijai Valmieras ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā un Uzvaras bulvārī 15, Cēsīs, Cēsu novadā, apstiprināšanu
3 282 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījuma tiesību izbeigšanu dzīvoklim Egļu ielā 3-3, Cēsīs, Cēsu nov.
4 283 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta – Egļu ielā 3 – 3, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
5 284 Par autobusa MERCEDES BENZ 0309 nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
6 285 Par nekustamā īpašuma  „Pašvaldības autoceļš A4” ,Vaives pagastā, Cēsu novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
7 286 Par nekustamā īpašuma  „Pašvaldības autoceļš B14”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
8 287 Par nekustamā īpašuma  „Pašvaldības autoceļš B11”, Vaives pagastā, Cēsu novadā , reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
9 288 Par nekustamā īpašuma  „Pašvaldības autoceļš B6”, Vaives pagastā, Cēsu novadā , reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
10 289 Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr.298 „Cēsu novada pašvaldībai piederošie nomā nododamie nekustamie īpašumi”
11 290 Par zemes gabala Austrumu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., daļas nomu
12 291 Par telpas nedzīvojamā ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
13 292 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības dzimtsarakstu jautājumos
14 293 Par amata vienības izveidošanu Cēsu speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē
15 294 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Latvijas Jaunieši pūtēju orķestra dalībniekiem
16 295 Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu pilsētas Sporta skolas basketbola nodaļas mācību – treniņu nometnē
17 296 Grozījumi  Cēsu novada domes 23.02.2012. lēmumā Nr.66 „ Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas vecuma bērnu grupu darbu no 2012.gada 01.jūnija līdz 2012.gada 31.augustam”
18 297 Par amata vienību skaita samazināšanu Rāmuļu pamatskolā
19 298 Par kustamās mantas nodošanu pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
20 299 Par pārvaldes uzdevumu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai
21 300 Par SIA,, Cēsu siltumtīkli” 2012.gada investīciju plāna saskaņošanu
22 301 Grozījumi Darba samaksas noteikumos
23 302 Par amata vienību  izveidošanu
24 303 Grozījumi Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmumā Nr. 261 „Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu”
25 304 Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 24 „Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”
26 305 Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 35 „Par Transporta kustības organizācijas komisiju”
27 306 Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 49 „Par publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisiju”
28 307 Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 32 „Par Kokaugu aizsardzības komisiju”
29 308 Grozījumi  Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr. 546 „Par Cēsu novada Būvvaldi”
30 309 Par grozījumiem  Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumā Nr. 73 „Par ēdnīcas telpu nomas līguma pārjaunošanu ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā”
31 310 Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Veckalna Pūkšeri” Vaives pagastā, Cēsu novadā apstiprināšanu
32 311 Par  nosaukumu piešķiršanu Cēsu novada pašvaldībai piekrītošiem nekustamajiem īpašumiem   Vaives pagastā, Cēsu novadā
33 312 Par telpu nomu Lenču ielā 39 Cēsīs, Cēsu novadā
34 313 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
35 314 Par grozījumiem Cēsu novada domes 07.06.2012. lēmumā Nr. 278 „Par nedzīvojamo telpu  nodošanu nomā Rīgas Tehniskajai universitātei”
36 315 Par Cēsu novada pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu


Printēt