A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2012. gads

2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 242 Par L. S. un A. M. 24.04.2012. sūdzību „Par 2012.gada 26.marta Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” lēmumu Nr. 5-1/1671/20 "Par pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa samazināšanu L.S. ģimenei"
2 243 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 10 „Grozījumi Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā"" apstiprināšanu
3 244 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu Jurģu ielā 18, Jurģu ielā 20, Ieriķu ielā 6 un Ieriķu ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov.  
4 245 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2509 un  Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 505 0077, nodošanu īpašumā Rīgas Tehniskajai universitātei
5 246 Par nekustamā īpašuma Vaives ielā 36, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
6 247 Par nekustamā īpašuma Skudru ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
7 248 Par nekustamā īpašuma Skudru ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
8 249 Par nekustamā īpašuma Dārza iela, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
9 250 Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
10 251 Par nekustamā īpašuma Glūdas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
11 252 Par nekustamā īpašuma Zaķu ielā 2A, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
12 253 Par nekustamā īpašuma Līgatnes ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
13 254 Par nekustamā īpašuma Pētera ielā 27, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
14255 Par zemes ierīcības projekta Ziedu ielā 8, Dārza ielā 12 un Dārza ielā, Cēsīs, Cēsu nov., uzsākšanu
15 256 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 57, Cēsīs, Cēsu nov.
16 257 Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai Cēsīs, Cēsu novadā
17 258 Par izmaiņām Cēsu pilsētas zemes ierīcības projektā un grozījumiem Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā”  
18 259 Grozījumi  Cēsu novada domes 23.02.2012. lēmumā Nr.66 „ Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas vecuma bērnu grupu darbu no 2012.gada 01.jūnija līdz 2012.gada 31.augustam”
19 260 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Cēsu novada sportistu dalībai III Latvijas olimpiādē
20 261 Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
21 262 Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
22 263 Grozījumi Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr.224 „Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei”
23 264 Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 17 – 23, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
24 265 Par nekustamā īpašuma Rīgas iela, Cēsis, Cēsu nov. daļas – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 0120, atsavināšanu un cenas apstiprināšanu
25 266 Par projekta „Viss nepieciešamais saulespuķu priekam” iesniegšanu LR Izglītības un zinātnes ministrijas atklātā projektu konkursā „Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas īstenošanai pašvaldībās”
26 267 Par iepirkuma komisiju
27 268 Par ēkas demontāžu Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā
28 269 Par projekta pieteikuma “Kaķukroga ēkas apkārtnes labiekārtošana Vaives pagastā, Cēsu novadā” iesniegšanu biedrībā “Cēsu rajona lauku partnerība” un LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldē
29 270 Par bezmantinieka mantas – dzīvokļa īpašuma Nr. 8, Nākotnes ielā 2, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā pārņemšanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā
30 271 Par  Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.11 „Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas”  apstiprināšanu
31 272 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.12„Grozījumi Cēsu novada 26.01.2012.saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam”” apstiprināšanu
32 273 Par SIA „MIKOŠ” tiesiskā aizsardzības procesa plāna saskaņošanu
33 274 Par SIA „ROZE GV” tiesiskā aizsardzības procesa plāna saskaņošanu
34 275 Par galvojuma sniegšanu SIA „VINDA”
35276 Par zemes gabala  Rīgas iela, Cēsīs, Cēsu nov.,  daļas nodošanu nomā SIA „Vinetas un Allas Kārumlāde”
36 277 Par projekta pieteikuma „Tualetes izbūve slēpošanas  un biatlona  kompleksā „ Priekuļi” iesniegšanu biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība” un  LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta  Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldē Ziņo: I.Ādamsone,  Attīstības plānošanas nodaļas, projektu un vides speciāliste    
37 278 Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības kārtībā Rīgas Tehniskajai Universitātei


Printēt