A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2012. gads

2012.gada 17.maija protokols Nr.8

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 225 Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību un lietošanu, un publisko pasākumu organizēšanu Cēsu pilsētas svētku laikā
2 226 Par konkursa „Cēsu stipendijas piešķiršana”  organizēšanu
3227 Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr.219 „Par zemes gabala „Kalna Mežmaļi ” ,Vaives pagastā , Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā”
4228 Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr.220 „Par zemes gabala  „Lejas Mežmaļi ” ,Vaives pagastā,  Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā”
5229 Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr.221 „Par zemes gabala  „Noras ” ,Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā”
6 230 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 9  „Grozījumi Cēsu novada domes 16.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr.32 „Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi” ”  apstiprināšanu
7 231 Par grozījumiem Cēsu novada domes 07.10.2010. lēmumā Nr.605 „ Par inventarizācijas norise kārtību Cēsu novada pašvaldībā un tās padotības iestādēs”
8 232 Par  „Cēsu novada pašvaldības un tās pārraudzībā esošo iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas un apstiprināšanas noteikumu” apstiprināšanu
9 233 Par nedzīvojamās telpas nomas maksu „Kaķukrogā”, Vaives pagastā, Cēsu novadā
10234 Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Lejas Kļaustes” Vaives pagastā, Cēsu novadā apstiprināšanu
11 235 Par nekustamā īpašuma „Vidus Slēpeņi” Vaives pagastā, Cēsu novadā sadalīšanu
12236 Par Cēsu pilsētas domes 05.03.2009. lēmuma Nr.95 „Par zemes gabala Lapsu ielā 36, Cēsīs, nomu” atzīšanu par spēku zaudējušu        
13 237 Par inženierbūvju demontāžu Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā
14 238 Par projekta „Piespiedu atmiņas rītdienas acīm” iesniegšanu Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” 4.darbības „Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi” projektu konkursā
15239 Par zemes ierīcības projekta Andreja Pumpura ielā 1A, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
16 240 Par Cēsu ūdenssaimniecības aglomerācijas noteikšanu
17 241 Par Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu


Printēt