A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2012. gads

2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1171 Par nekustamā īpašuma Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
2172 Par nekustamā īpašuma Egļu iela 16, Cēsis, Cēsu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
3 173 Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 105, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
4 174 Par nekustamā īpašuma Birzes ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
5 175 Par nekustamā īpašuma Birzes ielā 2D, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
6 176 Par nekustamā īpašuma Valmieras ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
7 177 Par nekustamā īpašuma Medņu ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
8 178 Par nekustamā īpašuma Vārnu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
9 179 Par nekustamā īpašuma Dzilnu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
10 180 Par nekustamā īpašuma Kārļu ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
11 atlikts Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.   „Grozījumi Cēsu novada domes 16.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr.32 „Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi” ”  apstiprināšanu
12 181 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Meža ielā 12, Mētru ielā 5 un Mētru ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov.  
13 182 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Čiekuru un Dzirnavu ielā, Cēsīs, Cēsu nov.
14 183 Par zemes ierīcības projekta Mētru ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov., uzsākšanu
15 184 Par  Cēsu novada Jaunatnes politikas stratēģijas apstiprināšanu
16 185 Par Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta  apstiprināšanu
17 186 Par  Dziesmu dienu dalībnieku ēdināšanas maksas apstiprināšanu Rāmuļu pamatskolai
18 187 Par  grozījumiem Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr.124 „Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu”
19 188 Par nedzīvojamo telpu, Pils laukums 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā
20 189 Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
21 190 Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas  termiņa pagarināšanu
22 191 Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
23 192 Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
24 193 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.01.2012.saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam”” apstiprināšanu
25 194 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
26 195 Grozījumi Darba samaksas noteikumos
27 196 Grozījumi Cēsu novada Pašvaldības policijas reglamentā
28 197 Grozījumi Administratīvās komisijas sastāvā
29 198 Grozījumi Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas sastāvā
30 199 Grozījumi Licencēšanas komisijas sastāvā
31 200 Grozījumi Transporta kustības organizācijas komisijas sastāvā
32 201 Grozījumi Publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā
33 202 Grozījumi Vēlēšanu komisijas sastāvā
34 203 Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 2011. gada pārskata apstiprināšanu
35 204 Par Cēsu pilsētas pansionāta 2011. gada pārskata apstiprināšanu
36 205 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 2011. gada pārskata apstiprināšanu
37 206 Par Cēsu novada pašvaldības  2011. gada pārskata apstiprināšanu
38 207 Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra  2011. gada pārskata apstiprināšanu
39 208 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas  2011. gada pārskata apstiprināšanu
40 209 Par Cēsu Pieaugušo izglītības centrs  2011. gada pārskata apstiprināšanu
41 210 Par Cēsu novada pašvaldības konsolidētā  2011. gada pārskata apstiprināšanu
42 211 Grozījums Cēsu novada domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumā Nr.151 „ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Cēsu Pils korim dalībai XXXIV starptautiskajā Georgi Dimitrov koru konkursā Varnā, Bulgārijā”
43 212 Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
44 213 Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.30 „ Par Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas komisiju”
45 214 Par nedzīvojamās telpas Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
46 215 Par zemes gabala „Saulītes”, Drabešu pag., Amatas nov., atsavināmās daļas cenas apstiprināšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
47 216 Par administratīvās soda naudas dzēšanu  SIA  „ Vidzemnieks  NC”
48 217 Par grozījumiem Cēsu novada domes 15.03.2012. lēmumā Nr.119 „ Par Cēsu Profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
49 218 Par pašvaldības zemes gabalu, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu nomā
50219 Par zemes gabala ” Kalna Mežmaļi ”,Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
51220 Par zemes gabala ”Lejas Mežmaļi”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
52221 Par zemes gabala ” Noras ”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
53 222 Par līdzfinansējumu projektam „Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveide””
54  223 Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.373  „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā”
55 224 Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei


Printēt