A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2012. gads

2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 142 Par daļēju atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
2 143 Par daļēju atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
3 144 Par projekta pieteikumu „Cēsu centrālās bibliotēkas attīstība”
4 145 Par konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas un konkursa nolikuma apstiprināšanu
5 146 Par konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas un nolikuma apstiprināšanu
6 147 Par zemes ierīcības projekta Raunas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, apstiprināšanu
7 148 Par zemes ierīcības projekta Gaujas ielā 26, Cēsīs, Cēsu novadā, apstiprināšanu
8 149 Par Cēsu novada domes 29.12.2009.lēmuma Nr.617 „Par maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā” atzīšanu par spēku zaudējušu
9 150 Par dalības maksas apstiprināšanu Latvijas matemātikas skolotāju konferencē „Matemātiskā domāšana” 2012.gada 13. un 14. aprīlī
10 151 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Cēsu Pils korim dalībai XXXIV starptautiskajā Georgi Dimitrov koru konkursā Varnā, Bulgārijā
11 152 Par nedzīvojamo telpu Muižas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā
12 153 Par telpu Dzintara ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā
13 154 Par nekustamā īpašuma nodokļa novirzīšanu Cēsu pilsētas Vēsturiskā centra sakārtošanai
14 155 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 6  „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
15 156 Par iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ nolikuma apstiprināšanu
16 157 Par valsts amatpersonas amata pienākumu savienošanu
17 158 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
18 159 Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
19 160 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.7 ‘’Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 ‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu novadā’’’’ apstiprināšanu
20 161 Par palīgēku demontāžu Gaujas ielā 88, Cēsīs, Cēsu novadā
21 162 Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmuma Nr. 415 „ Par Vaives pagasta pārvaldes nolikuma un amata vienību saraksta apstiprināšanu” pielikumā nr.2 „Vaives pagasta pārvaldes amata vienību saraksts”
22 163 Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija”
23 164 Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija, 2.kārta”
24 165 Par nekustamā īpašuma „Lieljoķi” Vaives pagastā, Cēsu novadā sadalīšanu
25 166 Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr.298 „Cēsu novada pašvaldībai nomā nododamie nekustamie īpašumi”.
26167 Par zemes gabala Ezera ielā 6, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, daļas nomu
27 168 Par grozījumiem Cēsu novada domes 22.04.2010.lēmumā Nr.261 „Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu”
28169 Par grozījumiem Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmumā Nr.808  „Par 15.06.2007. Zemes gabalu nomas līguma Nr.2-7-37/2007 izbeigšanu pirms termiņa”
29 170 Par grozījumiem Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.541„Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā”  


Printēt