A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2012. gads

2012.gada 15.marta protokols Nr.5

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 99 Par L. R. 25.01.2012. iesniegumu (Cēsu novada pašvaldībā reģ. 30.01.2012. ar Nr. 4/447) „Par Cēsu novada pašvaldības būvinspektora L.Urbanoviča 2012.gada 9.janvāra Atzinuma Nr. 4 par būves pārbaudi apstrīdēšanu pilnā apjomā”
2 100 Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra Attīstības plāna apstiprināšanu
3 101 Par grozījumiem Cēsu novada domes 29.09.2011. lēmumā Nr.497 „Par Cēsu novada Jaunatnes lietu Konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”
4 102 Par projekta "Pretī mērķim!" iesniegšanu LR Izglītības un zinātnes ministrijas atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”
5 103 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņuzemes vienībai Mēderu ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā  
6 104 Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, sadalīšanu
7 105 Par nekustamā īpašuma Zvirbuļu ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā, sadalīšanu
8 106 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā  
9 107 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā  
10 108 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā  
11 109 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Palejas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā
12 110 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu novadā
13 111 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā  
14 112 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Aveņu ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā  
15 113 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Cīrulīšu ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā  
16 114 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā
17 115 Par zemes ierīcības projekta Briežu ielā 6 un Briežu ielā 6A, Cēsīs, Cēsu novadā, apstiprināšanu
18 116 Par Cēsu 1.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta  apstiprināšanu
19 117 Par Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta  apstiprināšanu
20 118 Par Cēsu pilsētas pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta  apstiprināšanu
21 119 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
22 120 Par Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra  maksas pakalpojumu apstiprināšanu
23 121 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības dzimtsarakstu jautājumos
24 122 Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu   SIA  „Vidzemnieks  NC”
25 123 Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu  SIA  „DAIMEKA”
26 124 Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu SIA  „ Cēsu  Projekts”
27 125 Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu  SIA  „Remarks  nekustamie  īpašumi ”
28 126 Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu SIA  „LAPUKO”
29 127 Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu  SIA  „Jaunbikari ”
30128 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
31 129 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
32 130 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
33 131 Par konkursa  „Par telpu nedzīvojamā ēkā, kadastra apzīmējums 4201 003 0113002, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā” rezultātu apstiprināšanu
34 132 Par Lejas kapu kapličas demontāžu Lenču ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā
35 133 Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
36134 Par zemes gabala ”Puķītes” ,Vaives , Cēsu novadā, nodošanu nomā
37 135 Par grozījumiem Cēsu novada domes 16.02.2012. ārkārtas sēdes lēmumā Nr. 45” Par komandējumu”
38 136 Par Cēsu ūdenssaimniecības aglomerācijas noteikšanu
39 137 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novadā
40 138 Par grozījumiem Cēsu novada domes 22.04.2010.lēmumā Nr.261  „Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu”
41 139 Par Rāmuļu pamatskolas noliktavas demontāžu Rāmuļu skolā, Vaives pagastā, Cēsu novadā
42 140 Grozījumi Cēsu novada domes 28.07.2011. lēmumā Nr. 413 „Par ēkas un inženierbūvju demontāžu Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā”
43141 Par zemes ierīcības projekta Vaļņu ielā 9/11 un Vaļņu ielā11/2, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu


Printēt