A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2012. gads

2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 46 Par Rāmuļu pamatskolas direktoru
2 47 Par patvaļīgu būvniecību Jāņa Poruka ielā 19 , Cēsīs, Cēsu novadā
3 48 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.11.2005.sēdes lēmumā Nr.18 „ Par autoostu Cēsīs”
4 49 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņuzemes vienībai Zeltkalna ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.  
5 50 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņuzemes vienībai Vītolu ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov.  
6 51 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņuzemes vienībām Egļu ielā 12 un Egļu ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov.  
7 52 Par izmaiņām Cēsu pilsētas zemes ierīcības projektā un grozījumiem Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.373 „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā” (prot. Nr.14)  
8 53 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 09.09.2004. „Par adrešu piešķiršanu VAS „Latvenergo” objektiem” lēmuma 1.punktā (prot. Nr.19)
9 54 Par nekustamā īpašuma Ezera ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
10 55 Par nekustamā īpašuma Zirņu ielā 26, Cēsīs, Cēsu nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
11 56 Par nekustamā īpašuma Maija ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
12 57 Par nekustamā īpašuma Maija ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
13 58 Par nekustamā īpašuma Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
14 59 Par nekustamā īpašuma Egļu iela 16, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
15 60 Par dzīvojamās telpas Nr.1 un Nr.2 Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņā pagarinājumu
16 61 Par dzīvojamās telpas Nr.3  Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņa pagarinājumu
17 62 Par dzīvojamās telpas Nr.4  Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņā pagarinājumu
18 63 Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Vidus Betes” Vaives pagastā, Cēsu novadā apstiprināšanu
19 64 Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam „Meža Līdumnieki” Vaives pagastā, Cēsu novadā
20 65 Par zemes ierīcības projekta Uzvaras bulvāris 5, Dzintara iela 2C, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
21 66 Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas vecuma bērnu grupu darbu no 2012.gada 01.jūnija līdz 2012.gada 31.augustam
22 67 Par  projekta "WelcomeToFriendship" pieteikuma  iesniegšanu programmas "Jaunatne darbībā" nacionālajā  aģentūrā un priekšfinansējuma nodrošināšanu
23 68 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 5 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
24 69 Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta  apstiprināšanu
25 70 Par Cēsu 2.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta  apstiprināšanu
2671 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
2772 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
2873 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
2974 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
3075 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
31 76 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
3277 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
3378 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
34 79 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
35 80 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
36 81 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
3782 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
3883 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
39 84 Par aizņēmumu KPFI projekta„ Saules kolektoru uzstādīšana Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs ” realizēšanai
40 85 Par dzīvojamās telpas Leona Paegles ielā 19A-65, Cēsīs, Cēsu novadā, īres līguma noslēgšanu
41 86 Par ēku un inženierbūvju demontāžu Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā
42 87 Par amatu, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam, saraksta apstiprināšanu
43 88 Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 27„Par Personāla atlases komisiju”
4489 Par grozījumiem  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 51 „Par arhīva apstrādes ekspertu komisiju”
45 90 Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 25 „Par Administratīvo komisiju”
46 91 Par grozījumiem  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 26„Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”
47 92 Par grozījumiem  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 24 „Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”
48 93 Par grozījumiem  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 32 „Par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju”
49 94 Par grozījumiem  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 48 „Par komisiju brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs”
50 95 Par grozījumiem  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 29 „Par Novērtēšanas komisiju Cēsu novada pašvaldības un tās amatpersonām pasniegto dāvanu uzskaitei un vērtības noteikšanai ”
51 96 Par grozījumiem Darba samaksas noteikumos
52 97 Par amata vienību  izveidošanu
53 98 Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei


Printēt