A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2012. gads

2012. gada 26. janvāra protokols Nr.2

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
122 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam” apstiprināšanu
2 23 Par nekustamajā īpašumā Pētera iela, Līvi, Drabešu pag., Amatas novadā, ietilpstošo zemes vienību apvienošanu
325 Par nekustamajā īpašumā Pētera iela, Cēsis, Cēsu novadā, ietilpstošo zemes vienību apvienošanu un jaunas adreses piešķiršanu divām zemes vienībām
4 26 Par telpu nedzīvojamā ēkā, kadastra apzīmējums 4201 003 0113002, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
5 27 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lazdu ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov.  
6 28 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem piekrītošo platību maiņu zemes vienībai Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā  
7 29 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 21. 06.2007. lēmumā Nr. 379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu”
8 30 Par Cēsu pilsētas domes 09.12.2004. lēmuma „Par zemes nomu Stacijas laukumā 1, Cēsīs” atzīšanu par spēku zaudējušu
9 31 Par zemes gabala Stacijas laukums 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu
10 32 Par M. M. 2011.gada 8.decembra iesniegumu (reģ. 2011.gada 16.decembrī Cēsu novada pašvaldībā ar Nr. 1-40/4707) par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 2011.gada 14.novembra lēmuma Nr. F-1-13/1148 „Par  sociālo palīdzību” apstrīdēšanu
11 33 Par nekustamā īpašuma „Ķīvītes” Vaives pagastā, Cēsu novadā sadalīšanu
1234 Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam
13 35 Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta
14 36 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 3 „Par bērna piedzimšanas pabalstu Cēsu novadā” apstiprināšanu
15 37 Par līguma par  projekta  „Energoefektivitātes  paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās – 2 kārta” īstenošanu izbeigšanu
16 38 Par aizņēmuma procentu likmes maiņu
17 39 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Cēsu novada domes 16.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr.32 „Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi””  apstiprināšanu
1840 Par Cēsu novada pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu nekustamo īpašumu piegulošās teritorijas kopšanai
19 41 Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
20 42 Grozījumi Cēsu novada domes 12.01.2012. lēmumā Nr.14 „Par amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā”
21 43 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu
22 44 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu


Printēt