A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2012. gads

2012. gada 12. janvāra protokols Nr. 1

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
11 Par nekustamā īpašuma Lauku ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
2 2 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Skudru ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov.
33 Par Cēsu novada pašvaldības Licencēšanas komisiju
44 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas organizēto pasākumu nolikumu 2012.gadam apstiprināšanu
55 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai,  profesionālajai izglītībai      
66 Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
77 Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm
88 Par Cēsu novada vispārizglītojošo skolu direktoru mēnešalgām
99 Par speciālo izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgu
10 10 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora mēnešalgu
11 11 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktora mēnešalgu
12 12 Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktores mēnešalgu
13 13 Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām
14 14 Par amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā
15 15 Grozījumi Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumu Nr. 94 „Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas pedagoģisko darbinieku amata vienībām”
16 16 Par Cēsu novada domes 18.08.2011. lēmuma Nr.433 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu uz nekustamo īpašumu „Pakalnītes”, Vaives pagastā, Cēsu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušu
17 17 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.1 ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli Cēsu novadā 2012.gadā’’ apstiprināšanu
1818 Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta un ēkas demontāžu Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā
1919 Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta  apstiprināšanu
2020 Par nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov., apbūvi
2121 Grozījumi Cēsu novada domes 01.12.2011.sēdes lēmumā Nr.10 „ Par Cēsu Profesionālās vidusskolas darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu”


Printēt