A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Latvijas Uzvaras dienas pasākumus Cēsīs 22.jūnijā?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2011. gads

2011.gada 22.decembra protokols Nr.27

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1600 Par A.Ā. 2011.gada 15.novembra iesnieguma izskatīšanu par Cēsu novada pašvaldības būvinspektora L.Urbanoviča sastādītā atzinuma Nr. 34 3.punkta 1.apakšpunktu
2601 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu
3602 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” pamatkapitāla samazināšanu”
4603 Par SIA ’’Cēsu siltumtīkli’’ norēķiniem par nomas maksu
5604 Par Cēsu novada pašvaldības struktūras reorganizāciju
6605 Grozījumi Cēsu novada pašvaldības Darba samaksas noteikumos
7606 Grozījumi Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmuma Nr. 812 „ Par Cēsu novada pašvaldības amatu vienību saraksta apstiprināšanu” pielikumā „ Cēsu novada pašvaldības administrācijas amata vienību saraksts”
8607 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.28 „ Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1„Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
9608 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas attīstību
10609 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 19.01.2006. lēmumā „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
11610 Grozījumi Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumā „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”
12611 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas iela 19, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201-004-0801, daļas nodošanu valdījumā, daļas – lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
13612 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
14613 Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.174 „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu automašīnām”
15614 Par maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā
16615 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
17616 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas dzēšanu SIA „CLH”
18617 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas dzēšanu SIA „Vācele”
19618 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu SIA „Panorāma -AGD”
20619 Par grozījumiem Cēsu novada domes 08.09.2011.lēmumā Nr.467 „Par Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amatalgu apstiprināšanu”
21620 Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu_
22621 Grozījumi Cēsu novada domes 20.01.2011. lēmumā Nr.2 „Par zemes gabala Zeltkalna ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu”
23622 Par telpu nomas maksas apstiprināšanu Cēsu Pieaugušo izglītības centrā
24623 Par Cēsu Pieaugušo izglītības centra darbinieku amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma apstiprināšanu
25624 Grozījumi Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumā Nr. 764 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu maksu”
26625 Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Rīgas Tehniskajai universitātei
27626 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 29 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
28627 Par zemes gabalu Egļu ielā 12, un Egļu ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov., platību un apgrūtinājumiem
29628 Par zemes gabala Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov., platību un apgrūtinājumiem
30629 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.30 „Grozījumi Cēsu novada 27.01.2011.saistošajos noteikumos Nr.3 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2011.gadam”” apstiprināšanu
31630 Par amata vienības izveidošanu
32631 Par platību precizēšanu Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Vaives pagastā, Cēsu novadā
33632 Par projekta pieteikuma „Cēsu pilsētas tranzītielas – Gaujas ielas - rekonstrukcija ” iesniegšanu Satiksmes ministrijā un līdzfinansējuma nodrošināšanu
34633 Grozījumi Cēsu novada domes 29.09.2011. lēmumā Nr. 515 „Par mērķdotāciju speciālajām izglītības iestādēm”
35634 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.35 „ Par Transporta kustības organizācijas komisiju”
36635 Par Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmuma Nr. 254 “ Par statusa piešķiršanas komisiju” atzīšanu par spēku zaudējušu
37636 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
38637 Par amatu, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam, saraksta apstiprināšanu
39638 Par ‘’Vienošanās par grozījumiem līgumā par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu’’ un ‘’Vienošanās par grozījumiem līgumā par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu’’ apstiprināšanu
40639 Par izmaiņām Cēsu pilsētas zemes ierīcības projektā un grozījumiem Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.373„Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā”
41640 Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā”
42641 Par Cēsu novada administratīvās teritorijas robežu kartes un robežu apraksta saskaņošanu
43642 Grozījumi Cēsu novada domes 05.08.2010. lēmumā Nr.434 „Par zemesgabalu Ata Kronvalda ielā 18, Indriķa iela 4; 6; 7; 8; 9, Indriķa iela un zemesgabalu daļas Ausekļa iela 5, Indriķa iela 3; 5, Cēsis, Cēsu novads, nomu”
44643 Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr. 14 „Par pagaidu garāžas Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu”
45644 Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei


Printēt