A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2011. gads

2011.gada 1.decembra protokols Nr.26

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 580 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas direktores apstiprināšanu  
2 581 Par Cēsu 1.pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
3 582 Par Cēsu 1.pamatskolas Attīstības plāna apstiprināšanu
4583 Par Cēsu pilsētas Vecāku domes sastāva apstiprināšanu
5 584 Grozījumi Cēsu novada domes  07.07.2011. lēmumā Nr. 375  „Par  balkonu sakārtošanu Rīgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā’’   
6 585 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 26.04.2001. lēmumu „Par nomas līguma apstiprināšanu  SIA „Cēsu Vecpilsētas aptieka” Cēsīs, Rīgas ielā 7” apstiprinātajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā
7 586 Par zemes gabala Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., daļas nomu
8 587 Par Cēsu pilsētas SIA „Vinda” tehniski ekonomiskā pamatojuma „Priekuļu novada Priekuļu pagasta Jāņmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība”
9 588 Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.174  „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu automašīnām”
10 589 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
11 590 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
12 591 Par grozījumiem Cēsu novada domes 29.09.2011. lēmumā Nr. 513 „Par mērķdotāciju pamata un vispārējai izglītībai”
13 592 Par nekustamā īpašuma Uzvaras bulvārī 5, Cēsīs, Cēsu nov.,  sadalīšanu reālās daļās
14 593 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” budžeta līdzekļu izmantošanu 2011. gada Ziemassvētku pasākumiem Cēsu novada mazaizsargāto iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai
15 594 Par saskaņojumu SIA „MANS JUVE” mazas enerģijas pneimatisko ieroču, to sastāvdaļu un palīgierīču, auksto ieroču, kā arī šaujamieroču un pneimatisko ieroču munīcijas realizācijai „Piebalgas 85”, Vaives pagastā, Cēsu novadā un pašaizsardzībai paredzēto speciālo līdzekļu, gāzes pistoļu (revolveru) un to munīcijas realizācijai „Piebalgas 85”, Vaives pagastā, Cēsu novadā
16 595 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2509, Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 505 0077, Lielā Skolas iela 6,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2006, un  Kovārņu iela 24,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 007 1623,  daļas nodošanu valdījumā, daļas- lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā Cēsu Profesionālajai vidusskolai
17 596 Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
18597 Par Cēsu pilsētas domes 10.07.2008. lēmuma Nr.577 „Par būvniecību Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs” atzīšanu par spēku zaudējušu un zemes gabala Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs, Cēsu nov., apbūves laika grafiku
19 598 Grozījumi Cēsu novada domes 15.07.2010.sēdes lēmuma  Nr. 11 „„Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” pielikumā Nr. 1 „ Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums”
20 599 Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Valsts meža dienestam


Printēt