A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2011. gads

2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 550 Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nosaukuma maiņu un Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas nolikuma apstiprināšanu
2 551 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
3 552 Par zemes ierīcības projekta Vārnu ielā 17, Cēsīs, Cēsu  novadā,apstiprināšanu
4 553 Par Raunas ielas 1 un Raiņa ielas 33, Cēsīs, Cēsu novadā  zemes gabalu apvienošanu  
5 554 Par nekustamā īpašuma „Jaunkalvīši” Vaives pagastā, Cēsu novadā, sadalīšanu
6 555 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 13 “Par arhīvu”
7 556 Par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas  nodošanu nomā SIA „2 Locals”
8 557 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 24 „Pasažieru pārvadājumi ar vieglajiem taksometriem” apstiprināšanu
9 558 Par nomas maksas noteikšanu sporta organizācijām
10 559 Grozījumi Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumā Nr.96 „Par Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienībām”
11 560 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” kustamās mantas nodošanu  
12561 Par katlumājas Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, elektroapgādi
13 562 Grozījumi Cēsu novada domes 18.08.2011. lēmumā Nr. 438 „Par pedagoģiskā  darbinieka amata vienības izveidošanu Cēsu 2. pamatskolā”
14 563 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Turaidas, Liepu un Glūdas ielā, Cēsīs, Cēsu nov.  
15 564 Par projekta iesnieguma „Vaives tautas nama siltināšana „Kaķukrogā”, Vaives pagastā, Cēsu novadā” iesniegšanu LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldē  
16 565 Par dalības maksas noteikšanu Cēsu bērnu un jauniešu centra organizētajos pasākumos  2011.un 2012.gadā
17 566 Par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., nomu
18 567 Par amata vienības izveidošanu
19  568 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā esošo nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā  
20 569 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja G. Šķendera komandējumu
21 570 Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2010. lēmumā Nr. 708 „Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksas nolikuma apstiprināšanu”
22571 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.25 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”  
23 572 Par konkursa ‘’Būve 2011.’’ rezultātiem
24 573 Par zemes gabala Gaujas ielā 26, Cēsīs, Cēsu novadā, sadalīšanu un servitūta nodibināšanu
25 574 Informācija par komunālās tehnikas darbību no 2011.gada jūlija-novembrim
26 575 Par vienreizēju pabalstu piešķiršanu politiski represētajām personām  


Printēt