A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2011. gads

2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 519 Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr. 480 „Par saskaņojumu Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” amata vienību klasifikācijai amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupās”  
2520 Par zemes ierīcības projekta Kalna iela 2, Cēsīs, Cēsu novadā, apstiprināšanu
3 521 Par Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra Attīstības plāna apstiprināšanu  
4 522 Par Cēsu 2.pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
5 523 Par grozījumiem Cēsu 2.vidusskolas nolikumā
6 524 Par pedagoga palīga darba slodzi
7 525 Grozījumi Cēsu novada domes 29.09.2011. lēmumā Nr.516 „Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam”
8 526 Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.373 „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā”
9 527 Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā”
10 528 Grozījumi Cēsu novada domes 14.04.2011. lēmumā Nr. 226  „Par Rožu laukuma Cēsīs, Cēsu novadā, izmantošanu”
11 529 Par nekustamā īpašuma  nodokļa  atvieglojumu  piešķiršanu  SIA  „ ALTEHS’’
12 530 Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa atvieglojumu  piešķiršanu D.T.
13 531 Par  nekustamā īpašuma  nodokļa  atvieglojumu  piešķiršanu  SIA   „Purpurs”
14 532 Par dalības maksas apstiprināšanu Vidzemes plānošanas reģiona novadu / pilsētu pašpārvalžu salidojumam – konferencei 2011.gada 26.oktobrī
15 533 Par pūtēju orķestra „Cēsis” apstiprināšanu amatiermākslas kolektīvu sastāvā
16 534 Par projekta pieteikuma „Youth for city – city for youth” iesniegšanu programmai „Jaunatne darbībā”  
17 535 Par finansiālu atbalstu organizācijai „Daugavas Vanagi”
18 536 Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010.lēmumā Nr.174 „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu automašīnām”  
19 537 Par zemes gabala Zvirbuļu ielā 17, Cēsīs, Cēsu nov., daļas iznomāšanu
20 538 Grozījumi Cēsu novada domes 07.10.2010. lēmumā Nr.606  „Par Cēsu novada pašvaldības un tās padotības iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas kārtības apstiprināšanu”
21 539 Par 2012.gada budžeta prioritātēm un budžeta izdevumu kontrolskaitļu bāzes noteikšanu
22 540 Par finansiālu atbalstu Eiropas kausa izcīņas posma sarīkošanai snovbordā 2012.gadā
23 541 Par priekšfinansējuma piešķiršanu Valsts izglītības attīstības aģentūras apstiprinātā projekta „Zaļā varde”  realizēšanai
24 542 Par 30.08.2006. Zemes gabalu nomas līguma Nr. 2-7-73/2006 izbeigšanu pirms termiņa
25 543 Par nedzīvojamo telpas daļas, Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  
26 544#Informācija par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. ‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā’’
27 545 Par M.R. iesnieguma izskatīšanas rezultātiem
28 546 Grozījumi Cēsu novada domes 15.09.2011. lēmumā Nr. 486 „ Par Cēsu Profesionālās vidusskolas pārņemšanu”
29 547 Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu
30 548 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 23 „Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
31 549 Par Cēsu novada domes 18.08.2011. lēmuma Nr. 429 ‘’Par A.P. atcelšanu no Cēsu bāriņtiesas locekļa amata’’ atcelšanu
32 550 Informācija par valsts pārbaudes darbu rezultātiem Cēsu novadā
33 551 Par Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmuma Nr. 345 „Par nekustamā īpašuma Palasta iela 15, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Cēsu veselības aprūpes centrs”” atzīšanu par spēku zaudējušu
34 552 Par Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmuma Nr. 240 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu valdījumā Cēsu rajona pašvaldības aģentūrai „Cēsu rajona slimnīca”” atzīšanu par spēku zaudējušu
35 553 Informācija par plānoto ekspozīciju Cēsu jaunajā pilī


Printēt