A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2011. gads

2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 informācija L.R. iesnieguma izskatīšana
2 489 Par „ Fonokluba” darbību
3490 Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu  Raiņa ielā 33, Cēsīs, Cēsu novadā
4 491 Par I.P. 21.08.2011. sūdzību ‘’Par Cēsu novada pašvaldības Administratīvās nodaļas lēmumu Nr. 51”
5 492 Par Bāriņtiesas locekļa amatu
6 493 Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā
7494 Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Kalna Žagari” Vaives pagastā, Cēsu novadā apstiprināšanu
8 495 Par klašu komplektu skaitu 2012./2013. mācību gadā    
9 Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
10 496 Par Cēsu novada pašvaldības  Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
11497 Par Cēsu novada Jaunatnes lietu Konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšanu
12 498 Par Speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības  traucējumiem īstenošanas pārtraukšanu  
13499 Par detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., un Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.19 apstiprināšanu
14500 Par nekustamā īpašuma Ķiršu ielā 3, Cēsis, Cēsu nov., Baložu ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., sadalīšanu
15501 Par Cēsu novada pašvaldības Kokaugu aizsardzības komisijas reglamenta apstiprināšanu
16502 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījums Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu
17503 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 21 „Gozījumi Cēsu novada domes 03.09.2009.Saistošajos noteikumos Nr. 7 „ Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”” apstiprināšanu
18504 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Cēsu novada 27.01.2011.saistošajos noteikumos Nr.3 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2011.gadam”” apstiprināšanu
19505 Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
20506 Par finansējuma piešķiršanu R.A.
21 507 Par līdzekļu piešķiršanu peldētapmācības pamatprasmju apguvei
22 508 Par projekta „Sabiedrība kultūras mantojuma saglabāšanai un attīstībai” iesniegšanu Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmā  
23509 Par amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā  
24510 Grozījumi 09.12.2010. lēmumā Nr.751 „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”
25 511 Par nedzīvojamo telpas daļas, Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
26 512 Par Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
27 513 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai  
28 514 Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai  
29 515 Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm  
30 516 Par diennakts aptiekas atvēršanu Cēsīs  
31 517 Par G.ŠķenderakomandējumuuzAzerbaidžānu  


Printēt