A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2011. gads

2011.gada 8.septembrī protokols Nr. 20

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 461 Par nekustamā  īpašuma Palasta ielā 17,  Cēsīs, Cēsu novadā, piespiedu sakārtošanu
2 462 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas organizēto pasākumu – Rollerslēpošanas sacensību „Cēsis – 2011” un skrējiena „Apkārt Cēsīm” nolikumu apstiprināšanu  
3 463 Par nekustamā īpašuma  nodokļa  atvieglojumu  piešķiršanu  SIA  „ Tīrības Nams’’
4 464 Par nekustamā īpašuma  nodokļa  atvieglojumu  piešķiršanu  a/s „CATA”
5 465 Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgām
6466 Par zemes gabala Stacijas laukums 2, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu
7  467 Par Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku mēnešalgu apstiprināšanu  
8 468 Par grozījumiem Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.541 (prot. Nr.17, 2.p.)
9 469 Par grozījumiem Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumā Nr.52 (prot. Nr.3, 13.p.)
10 470 Par ēdināšanas maksas apstiprināšanu Cēsu internātpamatskolai – rehabilitācijas centram
11 471 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vītolu iela 9, Cēsis, Cēsu novads, daļas nodošanu valdījumā, daļas – lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
12 472 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Cēsu novada domes 17.12.2009.  Saistošajos noteikumos Nr.26 „ Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” apstiprināšanu
13 473 Par grozījumiem Cēsu novada domes  07.07.2011. lēmumā Nr. 375 ‘’Par  balkonu sakārtošanu Rīgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā’’ (prot. Nr. 13, 1.punkts)
14 474 Par līgumu slēgšanu izglītības iestādēs
15475 Par Cēsu novada bāriņtiesas locekļa  ievēlēšanu
16478 Par nedzīvojamo telpu daļas Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  
17 479 Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām  
18 480 Par pedagoģisko darbinieku amata vienību izveidošanu Cēsu pilsētas Mākslas skolā
19 481 Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.601 „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai”
20 482 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta ”Vidus Betes” Vaives pagastā  Cēsu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu
21 483 Par dzīvojamās mājas Lenču ielā 40, Cēsīs, Cēsu novadā, ekspluatācijas pārtraukšanu  
22 484 Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.20 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu  
23 485 Par atbalstu dokumentālās filmas uzņemšanai  
24 486 Par finansējumu meiteņu korim „CON ANIMA”
25 487 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu  


Printēt