A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2011. gads

2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 428 Par I.  30.06.2011. iesniegumu ‘’Par pieņemto lēmumu’’  
2 429 Par A.Prikuļa atcelšanu no Cēsu novada bāriņtiesas locekļa  amata
3 430 Par izmaiņām Cēsu novada bāriņtiesas sastāvā
4431 Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 70, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
5 432 Par zemes gabala Cīrulīšu iela 49, Cēsis, Cēsu nov. daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
6 433 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu  uz nekustamo īpašumu „Pakalnītes”, Vaives pag., Cēsu nov.
7434 Grozījumi Cēsu novada domes 15.10.2009. lēmumā Nr.300 „Par lietošanas mērķa maiņu nekustamajiem īpašumiem”
8 435 Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.185 „Sakņu (ģimenes) dārzu teritorijas Cēsu pilsētā un Vaives pagastā, Cēsu novadā” 
9436 Par Cēsu pilsētas domes 05.03.2009.lēmuma Nr.94  ”Par zemes ierīcības projekta Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu  
10 437 Par amata vienībām Cēsu Bērnu un jauniešu centrā
11 438 Par pedagoģiskā darbinieka  amata vienības izveidošanu Cēsu 2.pamatskolā  
12439 Par saimniecisko darbinieku  amata vienības izveidošanu Cēsu 2.vidusskolā  
13 440 Par logopēda amata vienību izveidošanu Cēsu novada izglītības iestādēs  
14 441 Par saimniecisko darbinieku  amata vienību skaita samazināšanu Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē  
15 442 Par deleģējuma līgumu biedrībai „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”
16443 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu elektrības jaudas nodrošināšanai Cēsu pils dārzā
17 444 Par zemes gabala Līgatnes iela 40, Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
18 445 Par nedzīvojamo telpu Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā
19 446 Par SIA „Cēsu klīnika” finansējumu
20 447 Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei  
21448 Par zaudējumu apmēra noteikšanu atsavinot daļu nekustamā īpašuma „Katrīnkalns”, Līvi, Drabešu pagastā, Amatas novadā  
22 449 Par zaudējumu apmēra noteikšanu atsavinot daļu nekustamā īpašuma „Saulītes”, Drabešu pagastā, Amatas novadā  
23450 Par Sadarbības līguma ar Rīgas Tehnisko universitāti par vienas budžeta vietas apmaksu apstiprināšanu
24 451 Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’CB’’ mierizlīguma piedāvājumu
25 452 Par finansējumu automašīnu stāvlaukuma Glūdas ielā 14, Cēsīs jaunbūvei
26 453 Par atklāta konkursa Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcijas ietvaros nepabeigtie darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2011/52 ERAF, vērtēšanu


Printēt