A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2011. gads

2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 399 Par Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības ‘’Birzītes 6’’  27.06.2011. iesniegumu ‘’Par   lēmuma apstrīdēšanu’’
2 400 Par patvaļīgu būvniecību Pūpolu ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā
3 401 Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā
4 402 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas zemesgrāmatā uz nekustamo īpašumu Lapsu ielā 38, Cēsīs, Cēsu nov.
5 403 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas zemesgrāmatā uz nekustamo īpašumu Gaujas ielā 58, Cēsīs, Cēsu nov.
6 404 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas zemesgrāmatā uz nekustamo īpašumu Egļu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov.
7 405 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas zemesgrāmatā uz nekustamo īpašumu Viestura ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov.
8  406 Par Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmuma Nr.451 „Par nekustamo īpašumu nodošanu dzīvokļu īpašniekiem” atzīšanu par spēku zaudējušu  
9 407 Par nekustamā īpašuma Loka ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu tā īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā
10 408 Par Cēsu pilsētas domes 04.10.2007. lēmuma Nr.624 „Par nekustamā īpašuma Viestura ielā 10a, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem” atzīšanu par spēku zaudējušu
11 409 Par nekustamā īpašuma Viestura ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu tā īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā
12 410 Par naudas balvu Cēsu pilsētas izglītības iestāžu skolēniem un ģimnāzistiem
13 411 Par Cēsu novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisiju  
14 412 Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktora iecelšanu amatā  
15 413 Par ēkas un inženierbūvju demontāžu Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā
16 414 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kovārņu iela 20, Cēsis, Cēsu novads,  kadastra Nr.  4201 007 0207, daļas nodošanu valdījumā, daļas- lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā Cēsu pilsētas pansionātam
17 415 Par nedzīvojamo telpu Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā,  nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
18 416 Par Cēsu novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas reglamenta apstiprināšanu  
19 417 Par saistošo noteikumu  Nr.14 „ Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums”” aptiprināšanu
20 418 Par Saistošie noteikumi Nr. 15 „ Par Cēsu novada domes 26.08.2010. Saistošo noteikumu Nr. 29 „ Nodeva par suņu un kaķu turēšanu Cēsu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušu” apstiprināšanu
21 419 Par Saistošo noteikumu  Nr. 16 „ Grozījumi Cēsu  novada domes 26.08.2010.Saistošajos noteikumos  Nr. 30 „ Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Cēsu novadā”” apstiprināšanu
22 420 Par līdzdalību projektā „INNOCARE”  
23 421 Par nekustamā īpašuma Cēsu novada Vaives pagasta „Meža Klētnieki” sadalīšanu
24 422 Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
25 423 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas pārņemšanu
26 424 Par nedzīvojamo telpu Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā
27 425 Grozījumi  Cēsu novada domes  28.08.2009. lēmumā Nr.169 „ Par  Cēsu novada bāriņtiesas ievēlēšanu”
28 426 Par patapinājuma līguma noslēgšanu


Printēt