A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2011. gads

2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 322 Par SIA ‘’Sun Energy Invest’’ 17.03.2011. iesniegumu ‘’Par Cēsu novada būvvaldes lēmuma nosacījumu apstrīdēšanu’’
2 323 Par Andas Sīkules 19.05.2011. iesniegumu ‘’Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests 16.05.2011. lēmuma Nr. 5-1/208/9 apstrīdēšanu”
3 324 Par Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmuma Nr.55 (prot. Nr.3, 16.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
4 325 Par Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmuma Nr.56 (prot. Nr.3, 17.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
5 326 Par Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmuma Nr.57 (prot. Nr.3, 18.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
6 327 Par Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmuma Nr.58 (prot. Nr.3, 19.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
7 328 Par Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmuma Nr.59 (prot. Nr.3, 20.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
8 329 Par Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmuma Nr.60 (prot. Nr.3, 21.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
9 330 Par Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmuma Nr.61 (prot. Nr.3, 22.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
10 331 Par Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmuma Nr.62 (prot. Nr.3, 23.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
11 332 Par Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmuma Nr.63 (prot. Nr.3, 24.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
12 333 Par zemes ierīcības projekta Palmu ielā 5 un Jāņa Poruka ielā 47, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
13 334 Par adrešu apstiprināšanu Mālu ielā, Cēsīs, Cēsu nov.
14 335 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu Palejas ielā 22, Cēsīs, Cēsu nov.  
15 336 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu Upes ielā 19, Cēsīs, Cēsu nov.  
16 337 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Jurģu, Līgatnes un Miera ielā, Cēsīs, Cēsu nov.  
17338 Par detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
18 339 Par konkursu “Par skaistāko gaisa dārzu”
19340 Par zemes gabala Kvēpenes ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
20 341 Par nosaukuma maiņu  nekustamam īpašumam "Circeņi"  Vaives pagastā, Cēsu novadā
21 342 Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Vaives pagastā, Cēsu novadā  
22  343 Par Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas nolikuma apstiprināšanu  
23 344 Par palīgceltnes – šķūņa telpu Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
24 345 Par zemes ierīcības projekta Vārnu ielā 17, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
25 346 Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību
26 347 Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu
27  348 Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu
28 349 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
29 350 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
30  351 Par nedzīvojamo telpu Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
31352 Par projekta pieteikuma „Vidzemes reģiona mobilais Sociālo pakalpojumu resursu centrs” iesniegšanu  
32 353 Par projekta pieteikuma „Mobilā aprūpes brigāde” iesniegšanu  
33 354 Par atbalstu projektam „Drošības poga”  
34  355 Par atbalstu projektam „Ģimeņu stiprināšanas programmas izstrāde un ieviešana Cēsu novadā”  
35  356 Par papildus finansējuma piešķiršanu sociālās dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, renovācijai  
36 357 Grozījums Cēsu novada domes 17.04.2008. lēmumā Nr. 376 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Saules ielā 23, Cēsīs, Caunas ielā 8, Cēsīs, un Lenču ielā 40, Cēsīs, nodošanu valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra””
37 358 Grozījums Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”  
38 359 Grozījums Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumā Nr. 76 „Par nedzīvojamo telpu nomu Saules ielā 23, Cēsīs”  
39 360 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzaines iela 34, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 006 2001, Dārtas iela 1, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 006 2008, Jēkaba iela 3,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 006 2123, un  Jēkaba iela 11,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 006 2124,  daļas nodošanu valdījumā, daļas- lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā Cēsu Internātpamatskolai – rehabilitācijas centram
40 361 Par aizņēmumu ERAF projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi pie Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes” realizēšanai
41 362 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Cēsu novada domes 27.01.2011.saistošajos noteikumos Nr.3 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2011.gadam”” apstiprināšanu
42 363 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.13 " Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai" apstiprināšanu
43 364 Par nomas līguma ar Vitāliju Mališevu par telpu ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā izbeigšanu pirms termiņa
44 365 Par Sabiedriskās tualetes Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs, Cēsu novadā izmantošanas maksas apstiprināšanu
45 366 Grozījumi  Cēsu novada pašvaldības amata vienību sarakstā
46 367 Par nedzīvojamo telpu Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  
47 368 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Cīrulīšu ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov.
48 369 Par adreses piešķiršanu  īpašumam "Lejas Indiņi" Vaives pagastā, Cēsu novadā
49 370 Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu  un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam ”Kalna Žagari” Vaives pagastā, Cēsu novadā
50 371 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu  
51 372 Par Cēsu novada pašvaldības 2010.gada publisko pārskatu
52 373 Grozījumi Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumā Nr. 209 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Rīgas Tehniskajai universitātei”
53 374 Par G.Šķendera komandējumu uz Ahimu  


Printēt