A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 812" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2011. gads

2011.gada 26.maija protokols Nr. 11

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 288 Grozījumi Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā
2 289 Par darba grupas izveidošanu Vidzemes Mūzikas un kultūras centram  
3 290 Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Vītolu ielā 9-1, Cēsīs, Cēsu novadā
4 291 Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Raiņa ielā 41, Cēsīs, Cēsu nov.  
5 292 Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam "Kadiķi" Vaives pagastā, Cēsu novadā
6 293 Par adrešu apstiprināšanu Mazā Katrīnas ielā, Cēsīs, Cēsu nov.
7 294 Par Cēsu novada domes 07.10.2010. lēmuma Nr. 611 „Par dūmeņa demontāžu Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušu
8 295 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta „Vidus Betes” Vaives pagastā, Cēsu novadā nodošanu atkārtotai atsavināšanai trešajā izsolē
9 296 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu Jurģu ielā 18, Jurģu ielā 20, Ieriķu ielā 1, Ieriķu ielā 3, Ieriķu ielā 6  un Ieriķu ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov.  
10 297 Par adreses maiņu Dzelzceļa ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov.  
11 298 Cēsu novada pašvaldībai piederošie nomā nododamie  nekustamie īpašumi
12299 Par zemes gabala” Vidus Betes”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu nomā
13300 Par zemes gabala” Vidus Betes”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu nomā
14301 Par zemes gabala ” Grīšļi ”, Vaives pagastā, Cēsu novadā nodošanu apsaimniekošanā
15 302 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas organizētā skrējiena „Jānis, Jānītis” sacensību Nolikuma apstiprināšanu  
16 304 Par biedrības „Vidzemes Kultūrvēsturiskā mantojuma pētniecības centrs” dibināšanu
17 305 Par Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmuma Nr.6 atzīšanu par spēku zaudējušu
18 306 Par datora nodošanu Cēsu pilsētas pansionātam  
19 307 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 10 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 41 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi”” apstiprināšanu
20 308 Par pusdienu apmaksu
21309 Par Veselības Inspekcijas kontroles akta izpildi
22 310 Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
23311 Par maksas pakalpojumu noteikšanu nometnes organizēšanai Rāmuļu pamatskolā
24 312 Par Cēsu novada pašvaldības autogreidera maksas pakalpojumu noteikšanu
25 313 Par nekustamā īpašuma Tipogrāfijas iela 1, Cēsis, Cēsu novads, pieņemšanu pašvaldības īpašumā
26 314 Par zemes gabala „Ignati”, Drabešu pag., Amatas nov., atsavināmās daļas cenas apstiprināšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
27 315 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.11 " Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta" apstiprināšanu
28 316 Par degvielas cisternu (rezervuāru) demontāžu Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā un Leona Paegles ielā 4B, Cēsīs, Cēsu novadā
29 317 Par publisko pasākumu organizēšanu Cēsu pilsētā
30 318 Par ziedojuma pieņemšanu no SIA „Piebalgas Alus”  
31 319 Par nedzīvojamo telpu Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā
32 320 Par nedzīvojamo telpu Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centra Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu maksu  
33 321 Par izmaiņām Cēsu pilsētas zemes ierīcības projektā  


Printēt