A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2011. gads

2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 216 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 
2217 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Gravas ielā 6A, Cēsīs, Cēsu nov.
3 218 Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā
4 219 Par Cēsu Centrālās bibliotēkas izmantošanas noteikumu apstiprināšanu
5220 Par zemes ierīcības projekta Rīgas iela, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
6221 Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Zeltiņu muiža” Vaives pagastā, Cēsu novadā apstiprināšanu
7222 Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Purva Grīviņi” Vaives pagastā, Cēsu novadā apstiprināšanu
8223 Par zemes gabala” Kalna Mežmaļi ” ,Vaives pagastā,  Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
9224 Par zemes gabala” Lejas  Mežmaļi”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
10225 Par zemes gabala ” Noras ”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
11 226 Par Rožu laukuma Cēsīs, Cēsu novadā, izmantošanu
12 227 Par nekustamā īpašuma Alkšņu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
13228 Par nekustamā īpašuma Atpūtas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
14 229 Par nekustamā īpašuma Cepļa ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu  
15  230 Par nekustamā īpašuma Dzeguzes ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu  
16 231 Par nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu  
17  232 Par nekustamā īpašuma Peldu ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu  
18  233 Par nekustamā īpašuma Priedes ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
19 234 Par nekustamā īpašuma Priedes ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
20 235 Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
21 236 Par adrešu piešķiršanu un maiņu Bērzaines ielā 28, Cēsīs, Cēsu nov.  
22 237 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas sporta sacensību tiesnešu konkursa nolikuma apstiprināšanu  
23238 Par Cēsu novada domes lēmumu  atzīšanu par spēku zaudējušiem  
24 239 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.6 „ Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr.1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu  
25240 Grozījums Cēsu novada domes 17.11.2010. lēmumā Nr. 732 „Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”  
26241 Par finansējumu Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas skolu daudzpusējās partnerības projekta  līgumam Nr.2010-1-PL1-COM06-112775  
27 242 Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību  „Cēsu tirgus” pamatkapitāla palielināšanu
28 243 Par Cēsu pilsētas domes 15.06.2006. lēmuma Nr.361 „Par nekustamā īpašuma Pērļu ielā 17, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu” atzīšanu par spēku zaudējušu  
29 244 Par nekustamā īpašuma Pērļu ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu  
30 245 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
31 246 Par ziedojuma pieņemšanu Līvu pamatskolai  
32 247 Par Cēsu pilsētas pansionātamaksas pakalpojumu apstiprināšanu  
33 248 Par Cēsu novada pašvaldības 2010. gada pārskata apstiprināšanu  
34 249 Par Cēsu internātpamatskolas rehabilitācijas centra 2010. gada pārskata apstiprināšanu  
35 250 Par Cēsu pieaugušo izglītības centra 2010. gada pārskata apstiprināšanu  
36 251 Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 2010. gada pārskata apstiprināšanu  
37 252 Par Cēsu pilsēta pansionāta 2010. gada pārskata apstiprināšanu  
38 253 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 2010. gada pārskata apstiprināšanu  
39 254 Par Cēsu novada pašvaldības konsolidētā 2010. gada pārskata apstiprināšanu  
40 255 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Cēsu novada 27.01.2011.saistošajos noteikumos Nr.3 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2011.gadam”” apstiprināšanu  
41256 Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija, 1.kārta”  
42 257 Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās”  
43 258 Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Satiksmes drošības uzlabojumi ”  
44259 Par nedzīvojamās telpas Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā  
45 260 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Ziemeļu ielā 14 Cēsīs, Cēsu nov.  
46 261 Par alkoholisko dzērienu, kuros spirta daudzums nepārsniedz 6 tilpumprocentus un /vai alus tirdzniecībuun lietošanu uz vietas no 2011.gada 28. maija plkst. 12.00 līdz 29. maija plkst. 04.00 Cēsu Pilsētas svētkos Vienības laukumā un tirdzniecības nodevas iekasēšanu Vienības laukumā un Rīgas ielā Cēsu Pilsētas svētku svinību laikā  2011. gada 28. un 29. maijā
47 262 Par sabiedrības veselības veicināšanas komisijas nolikumu


Printēt