A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2011. gads

2011.gada 3.marta protokols Nr.5

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 114 Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Vītolu ielā 9-1, Cēsīs, Cēsu novadā
2 115 Par dzīvojamās telpas Vītolu ielā 9-2, Cēsīs, Cēsu novadā, īres līguma noslēgšanu
3 116 Par Cēsu pilsētas domes 27.04.2006. lēmuma Nr.269 „Par nekustamā īpašumaLenču ielā 38A, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu”atzīšanu par spēku zaudējušu
4 117 Par Cēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisiju
5 118 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Miera ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov.
6 119 Par jauna zemes gabala izveidošanu no zemes gabala  Rīgas ielā 58, Cēsīs, Cēsu nov., daļas un adreses piešķiršanu  
7 120 Grozījums Cēsu novada domes  01.07.2009. lēmumā Nr.48 „Par komisiju brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs”
8 121 Par piedalīšanosIzglītības ministrijas izsludinātājā projektu  konkursā  „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”
9 122 Par adrešu piešķiršanu Palasta ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov.  
10 123 Par zemes gabala Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu apsaimniekošanā  
11 124 Par adrešu likvidēšanu Vaives pagastā, Cēsu novadā
12 125 Par adrešu piešķiršanu Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov.  
13 126 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
14 127 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
15 128 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
16 129 Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas vecuma bērnu grupu darbu no 2011.gada 1.maija līdz 2011.gada 31.augustam
17 130 No pašvaldības funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevuma deleģēšanu  
18 131 Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr. 601 „Par Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai”  
19 132 Par Cēsu novada pedagogu metodiskā darba kārtību  
20 133 Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtības apstiprināšanu  
21 134 „Par Cēsu pilsētas Sporta skolas maksas pakalpojumu skolu sacensību organizēšanai 2010./2011.m.g. 2.semestrī un 2011./2012.m.g. 1.semestrī” apstiprināšanu  
22 135 Par 28.skrējiena “Cēsu pavasaris” nolikuma apstiprināšanu
23 136 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā ”” apstiprināšanu
24 137 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas pansionātam
25 138 Par ziedojumu pieņemšanu pašvaldības aģentūrai „ Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”  
26 139 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
27 140 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
28 141 Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu  pamatskolai
29 142 Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu pamatskolai
30 143 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu 2.vidusskolai
31 144 Par zemes gabala Pētera iela 71 , Cēsis, Cēsu nov., daļas pievienošanu Pētera ielai, Cēsis, Cēsu nov., Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
32 145 Par zemes gabala Līgatnes iela 69 , Cēsis, Cēsu nov., daļas pievienošanu Pētera ielai, Cēsis, Cēsu nov., Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
33 146 Par zemes gabala Krūmiņu iela 8 , Cēsis, Cēsu nov., daļas pievienošanu Pētera ielai, Cēsis, Cēsu nov., Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
34 147 Par zemes gabala Cīrulīšu iela 22 , Cēsis, Cēsu nov., daļas pievienošanu Pētera ielai, Cēsis, Cēsu nov., Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
35 148 Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
36 149 Par Cēsu novada pašvaldības automašīnas VW Transporter nomas maksas apstiprināšanu
37 150 Par Vaives pagasta pārvaldes amata vienībām
38 151 Par Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes amata vienību darba algas apstiprināšanu
39 152 Par aizņēmuma procentu likmes samazināšanu
40 153 Par  ar pievienotās vērtības nodokli apliekamiem darījumiem
41 154 Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr. 197 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu”
42 155 Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta
43 156 Par novērtējuma apstiprināšanu
44 157 Par maksas par patērēto elektroenerģiju iekasēšanu
45 158 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas dzīvnieku patversmei
46 159 Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai
47 160 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai
48 161 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas pamatskolai
49 162 Par Saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi (Nr.12) 03.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” apstiprināšanu  
50 163 Par zemes gabala Rīgas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
51 164 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai Robežu ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov.
52 165 Par projekta pieteikuma „Norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana Vaives pagastā” iesniegšanu biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība” un  LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldē
53 166 Par sabiedriskās pirts nodrošināšanas un uzturēšanas uzdevuma uzdošanu pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
54 167 Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā , nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
55 168 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta – Lielā Līvu ielā 1 – 8, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu


Printēt