A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2011. gads

2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 1 Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Zeltkalna ielā 9, Cēsīs, Cēsu nov.
2 2 Par zemesgabala Zeltkalna ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu
3 3 Par jauna zemes gabala izveidošanu no zemes gabala Emīla Dārziņa ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov., daļas, un adrešu piešķiršanu  
4 4 Par adreses Lielā Katrīnas ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov., piešķiršanu
5 5 Grozījumi Cēsu novada domes 05.08.2010. lēmumā Nr.434 „Par zemesgabalu Ata Kronvalda ielā 18, Indriķa iela 4; 6; 7; 8; 9, Indriķa iela un zemesgabalu daļas Ausekļa iela 5, Indriķa iela 3; 5, Cēsis, Cēsu novads, nomu”
6 6 Par zemes gabala Leona Paegles ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nomu
7 7 Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr.52 „Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas amata vienībām”
8 8 Grozījumi Cēsu novada domes 07.10.2010. lēmumā Nr.574 „Par klašu komplektu skaitu 2011./2012. mācību gadā”
9 9 Par zemes gabala Slimnīcas ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., platību  
10 10 Par zemes ierīcības projekta Palejas ielā 22, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
11 11 Par Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu (Nr.12) pirmās redakcijas pieņemšanu par galīgo redakciju  
12 12 Par amata vienības  izveidošanuLīvu pamatskolas pirmsskolas grupā  
13 13 Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas organizēšanu Rāmuļu pamatskolas pirmsskolas grupā  
14 14 Grozījumi Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr.130 „Par Cēsu 1.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu”
15 15 Grozījumi Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr.131 „Par Cēsu 2.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu”
16 16 Par 30.08.2007. Nomas priekšlīguma Nr.2-7-38/2007 izbeigšanu pirms termiņa
17 17 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 1 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 41 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi”” apstiprināšanu
18 18 Par ieguldījumiem sabiedriskās pirts un katlu mājas izbūvē Cēsīs, Vaļņu ielā 29/31
19 19 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
20 20 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas pansionātam
21 21 Grozījumi  Cēsu novada pašvaldības amata vienību sarakstā
22 22 Par amata vienību izmaiņām Cēsu pilsētas Sporta skolā 
23 23 Par „Cēsu kauss 2011” nolikuma apstiprināšanu
24 24 Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam  
25 25 Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta
26 26 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas Mākslas skolai
27 27 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu internātpamatskolai- rehabilitācijas centram
28 28 Par Cēsu internātpamatskolas- rehabilitācijas centra saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
29 29 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamam īpašumam „Ķekavas”, Vaives pagastā, Cēsu novadā.  
30 30 Par nepabeigtās celtniecības izmaksu atzīšanu 2010. gada faktiskajos izdevumos
31 31 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.24 „Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”
32 32 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.40 „Par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju”
33 33 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.35 „Par Transporta kustības organizācijas komisiju”
34 34 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.32 „Par Kokaugu aizsardzības komisiju”
35 35 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.33  „Par konkursa „ Labākais sētnieks Cēsīs”  komisijas izveidošanu
36 36 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.34  „Par konkursa „ Par skaistāko gaisa dārzu”  komisijas izveidošanu
37 37 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 34 „ Cēsu novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju  ekspluatācijas un aizsardzības noteikumi”  atcelšanu  
38 38 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.2  „ Grozījumi Cēsu novada domes 16.09.2010. lēmumā Nr. 519  (prot. Nr.13., 11.p.) “Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.35 „Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izvešanas un attīrīšanas noteikumi” “  apstiprināšanu


Printēt