A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2010. gads

2010.gada 30.decembra protokols Nr.23

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 786 Par Cēsu Centrālās bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam
2 787 Par „Barikāžu piemiņai veltīta skolēnu literārā konkursa nolikuma” apstiprināšanu
3 788 Grozījumi Cēsu novada domes 07.10.2010. lēmumā Nr.574 „Par klašu komplektu skaitu 2011./2012. mācību gadā”
4 789 Par adreses piešķiršanu saimniecības ēkai "Liepnieki" Vaives pagastā, Cēsu novadā
5 790 Par platību precizēšanu nekustamā īpašuma zemes vienībai „Viršu mežs” Vaives pagastā, Cēsu novadā
6 791 Par Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmuma Nr. 283 „Par nekustamā īpašuma daļas (nedzīvojama ēka, kadastra apzīmējums 4201 007 1002 002 un piegulošais zemes gabals) nomu Gaujas ielā 17, Cēsīs” un Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmuma Nr. 445 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmumā Nr. 283 „Par nekustamā īpašuma daļas (nedzīvojama ēka, kadastra apzīmējums 4201 007 1002 002 un piegulošais zemes gabals) nomu Gaujas ielā 17, Cēsīs”” atcelšanu
7 792 Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”
8 793 Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku amata vienību skaita un amatalgas apstiprināšanu
9 794 Par amata vienības izveidošanu Cēsu Bērnu un jauniešu centrā
10 795 Par amata vienību izmaiņām Cēsu Bērnu un jauniešu centrā
11 796 Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
12 797 Par Cēsu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīnisko komisiju
13 798 Grozījumi Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr.131 „Par Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu” (prot.Nr.6, 25.p.)
14 799 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 38 „Sabiedriskās kārtības noteikumi” atcelšanu
15 800 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.­­­­ 45 „Sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu
16 801 Par Cēsu novada Pašvaldības policijas reglamenta apstiprināšanu
17 802 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
18 803 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 46 “Grozījumi Cēsu novada domes16.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr.37 „ Par Cēsu novada simbolikas apstiprināšanu”
19 804 Par zemes gabala Rūpniecības iela 18, Cēsis, Cēsu nov., sadalīšanu
20 805 Par nedzīvojamo telpu nomas līgumiem
21 806 Par alkoholisko dzērienu lietošanu 2010. gada 31. decembrī Jaungada sagaidīšanas pasākumā Cēsīs, Cēsu novadā, Vienības laukumā
22 807 Par ziedojumu pieņemšanu salūtam pasākumā „Jaungada sagaidīšana Vienības laukumā” 2010. gada 31. decembrī
23 808 Par 15.06.2007. Zemes gabalu nomas līguma Nr.2-7-37/2007 izbeigšanu pirms termiņa
24 809 Grozījumi Cēsu novada domes lēmumā Nr. 606 „ Par Cēsu novada pašvaldības un tās padotības iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas kārtības apstiprināšanu”
25 810 Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu
26 811 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļā
27 812 Par Cēsu novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu
28 813 Grozījumi Cēsu novada domes 13.05.2010. lēmumā Nr. 283 „Par īres un apsaimniekošanas maksu”
29 814 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Centrālajai bibliotēkai
30 815 Par Cēsu novada vispārizglītojošo skolu direktoru mēnešalgām  
31 816 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai vidējai izglītībai
32 817 Par mērķdotāciju piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai  
33 818 Par mērķdotāciju speciālajām izglītības iestādēm  
34 819 Par speciālo izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgu  
35 820 Par mērķdotāciju interešu izglītības programmām  
36 821 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora mēnešalgu  
37 822 Par Cēsu novada pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgām  
38 823 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktora mēnešalgu  
39 824 Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktores mēnešalgu
40 825 Grozījumi pie 2009. gada 10. jūnija Telpu īres līguma
41 826 Grozījumi Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 2-7-106/2008
42 827 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas dzīvnieku patversmei
43 828 Par Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmuma Nr. 769 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr. 495 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā SIA „VILVETAS”” atcelšanu
44 829 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.47 „Grozījumi Cēsu novada 18.02.2010.saistošajos noteikumos Nr.5 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam”” apstiprināšanu
45830 Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 70, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
46 831 Par Cēsu pilsētas domes 21.08.2008. lēmuma Nr. 680 “Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Ainavu ielā 17, Cēsīs” atcelšanu
47 832 Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Krievkalni” Vaives pagastā, Cēsu novadā apstiprināšanu
48 833 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmumā Nr. 266 „Par nomas līguma pārslēgšanu ar SIA „Arhitekta Imanta Timermaņa birojs” Cēsīs, Rīgas ielā 23”
49 834 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu


Printēt