A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2010. gads

2010.gada 9.decembra protokols Nr.22

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 738 Par Cēsu novada Būvvaldes 07.10.2010. lēmuma Nr. 229 atcelšanu
2 739 Par Cēsu novada pašvaldības Kokaugu aizsardzības komisijas 05.10.2010. lēmuma Nr. 89 atcelšanu
3 740 „Par Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra nolikuma apstiprināšanu”
4 741 Par Cēsu pašvaldības Izglītības stratēģijas papildināšanu ar nodaļu Pieaugušo izglītība
5 742 Par adrešu Gaujas ielā 68 Cēsis, Cēsu nov., piešķiršanu
6 743 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ata Kronvalda ielā 71, Cēsīs, Cēsu nov.  
7 744 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Raunas ielā 9, Cēsīs, Cēsu nov., un telpu grupas adreses likvidēšanu  
8 745 Par adrešu piešķiršanu un maiņu Lapsu ielā 19, Cēsīs, Cēsu nov.
9 746 Par adreses piešķiršanu Priedes ielā 9, Cēsīs, Cēsu nov.
10 747 Par adreses piešķiršanu Alkšņu ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov.
11748 Par zemes vienību Pļavas ielā 2, Cēsīs, Cēsu novads apvienošanu
12 749 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību zem autoceļa Vaives pagastā, Cēsu novadā
13 750 Grozījumi Cēsu novada domes 12.11.2009. lēmumā Nr.370 „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās”
14 751 Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs
15 752 Par Rāmuļu pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita un amatalgas apstiprināšanu  
16 753 Grozījumi Cēsu novada domes 28.10.2010. lēmumā Nr.653„Grozījumi Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā”
17 754 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta Gaujas ielā 30, Cēsīs, Cēsu novadā pirmpirkuma tiesību un pirkuma līguma apstiprināšanu
18 755 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta „Vidus Betes” Vaives pagastā, Cēsu novadā izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
19 756 Par Ziemassvētku tirdzniecības organizēšanu Cēsu tirgū
20 757 Par ēdināšanas procesa organizēšanas kārtību Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un Vaives pagasta vispārizglītojošās izglītības iestādēs
21 758 Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai
22 759 Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu pamatskolai
23 760 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
24 761 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”  
25  
26 762 Par projekta pieteikumu Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmā
27 763 Par “Cēsu Kultūras un Tūrisma centra” projekta pieteikumu Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmai
28 764 Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu maksu
29 765 Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā  Latvijas Republikas Centrālajai statistikas pārvaldei
30 766 Grozījumi Cēsu novada domes 03.06.2010. lēmumā Nr. 321 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu rajona padomei”
31 767 Grozījumi Cēsu novada domes 03.06.2010. lēmumā Nr. 327 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs””
32 768 Grozījumi Cēsu novada domes 03.06.2010. lēmumā Nr. 324 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Vitālijam Mališevam”
33 769 Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr. 495 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā SIA „VILVETAS””
34 770 Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr. 197 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu”
35 771 Par ūdenssaimniecības pakalpojumiem Cēsu novada Vaives pagastā
36 772 Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu ūdenssaimniecības attīstības projektam Cēsu novada Krīvu ciemā un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
37 773 Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu ūdenssaimniecības attīstības projektam Cēsu novada Rīdzenes ciemā un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
38 774 Par Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas rezultātā Amatas novada pašvaldībai nodotās mantas bezatlīdzības pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībā
39 775 Par 2011.gada budžeta prioritātēm un budžeta izdevumu kontrolskaitļu bāzes noteikšanu
40 776 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas pansionātam
41 777 Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu
42 778 Grozījumi Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr.131 „Par Cēsu 2.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu
43 779 Par zemes ierīcības projekta Meža ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
44 780 Par atteikšanos pārņemt dzīvokļa īpašumu Nr. 57 Zvirbuļu ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā Cēsu novada pašvaldības īpašumā
45 781 Par nomas līguma ar biedrību „Art Cēsis” par telpām ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā izbeigšanu pirms termiņa
46 782 Par adrešu apstiprināšanu un piešķiršanu Dārza ielā, Cēsīs
47 783 Par adrešu piešķiršanu Cēsīs, Cēsu novadā
48 784 Par G.Šķendera komandējumu
49 785 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas dzīvnieku patversmei


Printēt