A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Latvijas Uzvaras dienas pasākumus Cēsīs 22.jūnijā?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2010. gads

2010.gada 17.novembra protokols Nr.20

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 666 Par zemes ierīcības projekta Gaujas 68/68A, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
2 667 Par zemes ierīcības projekta Cīrulīšu ielā 22, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
3 668 Par zemes ierīcības projekta Cīrulīšu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
4 669 Par zemes ierīcības projekta Cīrulīšu ielā 49, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
5 670 Par zemes ierīcības projekta Aveņu ielā 35, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
6 671 Par zemes ierīcības projekta Lauku ielā 28, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
7 672 Par zemes ierīcības projekta Līgatnes ielā 40, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
8 673 Par zemes ierīcības projekta Līgatnes ielā 83, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
9 674 Par zemes ierīcības projekta Līgatnes ielā 85, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
10 675 Par zemes ierīcības projekta Līgatnes ielā 69, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
11 676 Par zemes ierīcības projekta Pētera ielā 71, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
12 677 Par zemes ierīcības projekta Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
13 679 Par zemes ierīcības projekta Pētera ielā 93, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
14 680 Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 104, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
15 681 Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 108, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
16 682 Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 115, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
17 683 Par zemes ierīcības projekta Līgatnes ielā 44, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
18 684 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” budžeta līdzekļu izmantošanu 2010. gada Ziemassvētku pasākumiem Cēsu novada mazaizsargāto iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai
19 685 Par Cēsu pilsētas Vecāku domes sastāva apstiprināšanu
20 686 Par Cēsu pilsētas Vecāku domes reglamenta apstiprināšanu
21 687 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
22 688 Par Cēsu pašvaldības izglītības stratēģiju
23689 Par Cēsu sanatorijas internātpamatskolas nosaukuma maiņas apstiprināšanu
24 690 Par Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmuma Nr.155 ’’Par zemes gabala Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nomu’’ atzīšanu par spēku zaudējušu
25 691 Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam "Birzkalni" Vaives pagastā, Cēsu novadā
26 692 Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam "Kalna Mētraines" Vaives pagastā, Cēsu novadā
27 693 Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam "Kalna Zaļumi" Vaives pagastā, Cēsu novadā
28694 Par nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 19, Cēsīs, Cēsu novads un nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 21, Cēsīs, Cēsu novads apvienošanu
29 695 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Vanagu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.  
30 696 Par jauna zemes gabala izveidošanu no zemes gabala Lapsu ielā 36, Cēsīs, Cēsu nov., daļas, un adreses piešķiršanu  
31 697 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.07.2005. lēmuma 4.punktā ”Par zemes gabala Lapsu ielā 36, Cēsīs, piešķiršanu lietošanā”  
32 698 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu uz nekustamo īpašumu „Jaunozoliņi”, Vaives pag .,Cēsu nov.
33 699 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu uz nekustamo īpašumu „Jaunavoti”, Vaives pag .,Cēsu nov.
34700 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu uz nekustamo īpašumu „Jaunkalni”, Vaives pag .,Cēsu nov.
35 701 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu uz nekustamo īpašumu „Puriņi”, Vaives pag .,Cēsu nov.
36 702 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu uz nekustamo īpašumu „Lejas Ramuļas”, Vaives pag .,Cēsu nov.
37 703 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu uz nekustamo īpašumu „Stiķēni”, Vaives pag .,Cēsu nov.
38 704 Par zemes ierīcības projekta Putnu ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
39 705 Par adreses piešķiršanu dzīvojamai ēkai "Kalna Krastiņi" Vaives pagastā, Cēsu novadā
40 706 Par biedrības „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” dibināšanu
41 707 Par finansējuma piešķiršanu pedagogu tālākizglītībai
42708 Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksas nolikuma apstiprināšanu
43709 Par projekta pieteikumu „Kultūras mantojums vietējās kopienas attīstībai” Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu programmā
44 710 Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr.38 „Par Cēsu pilsētas Sporta skolas amata vienībām”
45 711 Grozījumi Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr.124 „ Par Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, mēnešalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu” ( prot.Nr.6, 23.p.)
46 712 Grozījumi Cēsu novada domes 28.08.2009. lēmumā Nr.174 „ Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku amatalgām” ( prot.Nr.7, 9.p.)
47 713 Grozījumi Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku amata vienību sarakstos
48 714 Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr.23 „Par amata vienībām Līvu pamatskolā” (prot.Nr.1, 23.p.)
49 715 Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr.22 „Par amata vienībām Rāmuļu pamatskolā” (prot.Nr.1, 22.p.)
50 716 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.11.2005. lēmumā „„Noteikumu par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, mēnešalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (prot.Nr.17, 29.p.)
51 717 Grozījumi Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
52 718 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
53 719 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola
54 720 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu 1. pamatskolai
55721 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA Firmai „VAR C”
56 722 Par tiesvedību administratīvajā lietā par Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2009.gada 5.marta administratīvā akta Nr. 3 (79) atcelšanu
57 723 Grozījumi Cēsu pilsētas pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
58 724 Par Bumbieru ielas Cēsīs, Cēsu nov., likvidēšanu
59 725 Par adreses Rūpniecības iela 18, Cēsis, Cēsu nov., apstiprināšanu un adreses Priekuļu iela 15, Cēsis, Cēsu nov., piešķiršanu
60 726 Par finansējuma piešķiršanu Cēsu pilsētas nocietinājumu mūra fragmentu daļas pagaidu nostiprināšanai Lielā Kalēju ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
61 727 Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu novada izglītības iestāžu vadītāju seminārā 2010.gada 14.decembrī
62 728 Grozījumi Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmumā Nr. 459 „Par pašvaldības iestādes „Cēsu pilsētas pansionāts”  direktores amatalgas apstiprināšanu (protokols Nr. 16, 19.punkts)
63 729 Par dalību projektā „Sporta kompetences centri” Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu programmā
64 730 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
65 731 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka atvaļinājumu
66 732 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
67 733 Grozījumi Cēsu novada domes 07.10.2010.lēmumā Nr.581 „Par nekustamā īpašuma ‘’Elīnas’’ Vaives pagastā, Cēsu novadā sadalīšanu un adreses piešķiršanu”
68 734 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām zem ielām un ceļiem Vaives pagastā, Cēsu novadā
69 735 Par piedalīšanos Izglītības ministrijas izsludinātājā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”
70 736 Par ziedojuma pieņemšanu Līvu pamatskolai


Printēt