A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Latvijas Uzvaras dienas pasākumus Cēsīs 22.jūnijā?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2010. gads

2010.gada 7.oktobra protokols nr.15

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 574 Par klašu komplektu skaitu 2011./2012. mācību gadā  
2 575 Par Reģionālā izglītības centra likvidāciju  
3 576 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 49 „Par publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisiju”  
4 577 Par detālplānojuma zemes gabaliem Rūpniecības iela 18, Cēsīs, Cēsu novadā, un Bumbieru iela, Cēsīs, Cēsu novadā, apstiprināšanu
5 578 Par adrešu piešķiršanu Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” ēkām
6 579 Par Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.12 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai  
7 580 Par zemes ierīcības projekta Bišu ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
8 581 Par nekustamā īpašuma „Elīnas”, Vaives pagastā, Cēsu novadā sadalīšanu un adreses piešķiršanu
9 582 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta Gaujas ielā 30, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
10 583 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta „Vidus Betes” Vaives pagastā, Cēsu novadā nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
11 584 Par nekustamā īpašuma Cepļa ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
12 585 Par nekustamā īpašuma Dzeguzes ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
13 586 Par nekustamā īpašuma Egļu ielā 22, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
14 587 Par nekustamā īpašuma Līgatnes iela, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
15 588 Par adreses piešķiršanu zemes vienībai "Jaunie Ilzēni" , Vaives pagastā, Cēsu novadā
16 589 Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizētajos pasākumos 2010./2011.mācību gadā  
17 590 Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr. 501 „Par Cēsu novada vispārizglītojošo skolu direktoru amatalgām”
18 591 Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktores mēnešalgu
19 592 Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.174 „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu automašīnām”
20 593 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
21 594 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas pansionātam
22 595 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
23 596 Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
24 597 Par ēdināšanas maksas apstiprināšanu Cēsu sanatorijas internātpamatskolai
25 598 Par komunālo pakalpojumu maksas iekasēšanu
26 599 Par nomas līguma ar nodibinājumu „Vidzemes reģiona attīstības aģentūra” par telpām ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā izbeigšanu pirms termiņa
27 560 Par aizņēmumu procentu likmes samazināšanu
28 561 Par Cēsu sanatorijas internātpamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
29 562 Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu ūdenssaimniecības attīstības projektam Cēsu novada Vaives pagasta Rīdzenes ciemā  un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
30 563 Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu ūdenssaimniecības attīstības projektam Cēsu novada Vaives pagasta Krīvu ciemā un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
31564 Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo pamatlīdzekļu nodošanu nomā SIA „Cēsu siltumtīkli”  
32 565 Par inventarizācijas norises kārtību Cēsu novada pašvaldībā un tās padotības iestādēs
33 566 Par Cēsu novada pašvaldības un tās padotības iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas kārtības apstiprināšanu
34 567 Par kārtību, kādā samazina ilgtermiņa ieguldījumu vērtību
35 568 Par kārtību, kādā novērtē ilgtermiņa ieguldījumus
36 569 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
37 570 Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā biedrībai „Art Cēsis
38 571 Par dūmeņa demontāžu Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā


Printēt