A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2010. gads

2010.gada 16.septembra protokols nr.13

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 509 Par zemes gabala Valmieras ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu apsaimniekošanā
2 510 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Birzes ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.  
3511 Par zemes ierīcības projekta Meža ielā 12, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
4 512 Par zemes ierīcības projekta Putnu ielā 8, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
5 513 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 32 „Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumu” apstiprināšanu
6 514 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.33 „Grozījumi (Nr.11) Cēsu novada 03.09.2009. Saistošajos noteikumos Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” apstiprināšanu  
7 515 Par adreses piešķiršanu ēkai  „Pauči” Vaives pagastā, Cēsu novadā
8 516 Par platību precizēšanu nekustamam īpašumam „Ķekavas” Vaives pagastā, Cēsu novadā
9 517 Par piešķirtās dotācijas novadu infrastruktūras attīstībai izlietojuma objektu papildināšanu  
10 518 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 34 „ Cēsu novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecības, ekspluatācijas un aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu
11 519 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.35 „Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izvešanas un attīrīšanas noteikumi” apstiprināšanu
12 520 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Gaujas iela 6, Cēsis, Cēsu novads daļas nodošanu valdījumā, daļas lietošanā un apsaimniekošanā pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”  
13521 Par zemes ierīcības projekta Gaujas ielā 68/68A Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
14 522 Par amata vienību izveidošanu Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē  
15 523 Par īpašuma nodokļa parāda dzēšanu  
16 524 Par saskaņojumu Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes amata vienību klasifikācijas amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupām
17 525 Par saskaņojumu Cēsu novada pašvaldības interešu izglītības iestāžu amata vienību klasifikācijas amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupām
18 526 Par saskaņojumu Cēsu Centrālās bibliotēkas amata vienību klasifikācijas amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupām
19 527 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Atpūtas ielā 1 un Atpūtas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
20 528 Grozījumi Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmumā Nr. 254 „Par statusa piešķiršanas komisiju”  
21 529 Par Cēsu novada pašvaldības komisijas statusa piešķiršanai reglamenta apstiprināšanu  
22 530 Maksas pakalpojumi par topogrāfiskās informācijas apriti  
23 531 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 19.01.2006. lēmumā Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 11.p.)  
24532 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai  
25 533 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centram  
26 534 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas Mākslas skolai  
27 535 Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai  
28 536 Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai  
29 537 Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr. 197 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu”
30 538 Par iepirkuma komisiju
31 539 Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu apsaimniekošanā
32 540 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 36 „Grozījumi Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošajos noteikumos Nr. 7 „Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu””  apstiprināšanu
33 541 Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.619 „Par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu”
34 542 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Centrālajai bibliotēkai  
35 543 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.37 „Par Cēsu novada simboliku” apstiprināšanu
36 544 Par Cēsu novada pašvaldības Simbolikas komisijas reglamenta apstiprināšanu
37 545 Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 104, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
38 546 Par zemes ierīcības projekta Cīrulīšu ielā 49, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
39 547 Par zemes ierīcības projekta Pētera iela 93, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
40 548 Par zemes ierīcības projekta Pētera iela 91, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
41 549 Par nekustamā īpašuma Valmieras ielā 17A, Cēsīs, Cēsu novads un nekustamā īpašuma Jāņa Poruka laukumā 3, Cēsīs, Cēsu novads apvienošanu
42 550 Par Cēsu pilsētas domes 24.08.2000. sēdes lēmuma  „Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktores apstiprināšanu” (protokols Nr.18; § 2) atzīšanu par spēku zaudējušu
43 551 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Mēderu ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā
44 552 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu  
45 553 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka atvaļinājumu  
46 554 Par saskaņojumu Cēsu sanatorijas internātpamatskolas saimniecisko un medicīnas darbinieku amata vienību klasifikācijas amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupām
47 555 Par Cēsu novada Attīstības programmas 2012. – 2019. izstrādes uzsākšanu  
48 556 Par publiskās apspriešanas uzsākšanu par Cēsu klīnikas attīstības projektu  
49 557 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Leona Paegles ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā
50 558 Par sadarbības līguma akceptēšanu ar biedrību „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”


Printēt