A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2010. gads

2010.gada 26.augusta protokols Nr.12

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 447 Par zemes ierīcības projekta Aveņu ielā 35, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu  
2 448 Par zemes ierīcības projekta Cīrulīšu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu  
3 449 Par zemes ierīcības projekta Rīgas iela 108, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu  
4 450 Par zemes ierīcības projekta Rīgas iela 115, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu  
5 451 Par zemes ierīcības projekta Lauku ielā 28, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu undarba uzdevuma apstiprināšanu  
6 452 Grozījumi Cēsu novada domes 11.03.2010. lēmumā Nr.147 „Par nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai”
7 453 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.27 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā” apstiprināšanu
8 454 Par adrešu piešķiršanu Vārnu ielā 17, Cēsīs, Cēsu nov.  
9 455 Par adrešu piešķiršanu Rīgas ielā 69, Cēsīs, Cēsu nov.  
10 456 Par adrešu piešķiršanu Gaujas ielā 56, Cēsīs, Cēsu nov.  
11 457 Par Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmuma Nr.94 (prot. Nr.2, 42.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
12 458 Par Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmuma Nr.95 (prot. Nr.2, 43.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
13 459 Par Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmuma Nr.96 (prot. Nr.2, 44.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
14 460 Par Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmuma Nr.97 (prot. Nr.2, 45.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
15 461 Par Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmuma Nr.98 (prot. Nr.2, 46.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
16 462 Par Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmuma Nr.99 (prot. Nr.2, 47.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
17 463 Par Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmuma Nr.100 (prot. Nr.2, 48.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
18 464 Par Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmuma Nr.101 (prot. Nr.2, 49.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
19 465 Par Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmuma Nr.102 (prot. Nr.2, 50.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
20 466 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai  
21 467 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas Sporta skolai  
22 468 Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2010 lēmumā Nr.20 „Par Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas pārņemšanu”  
23 469 Grozījumi Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmumā Nr.457 „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”
24 470 Par līdzfinansējuma apmēru Cēsu pilsētas Mākslas skolā  
25 471 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktora mēnešalgu  
26 472 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora mēnešalgu
27 473 Par Cēsu novada pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgām  
28 474 Par speciālo izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgu
29 475 Grozījumi Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumā Nr. 105 „Par Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amata vienību skaita un amatalgu apstiprināšanu”
30 476 Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr. 626 „Par pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktora iecelšanu amatā”
31 477 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 8 „Par Vaives pagasta pārvaldes kā Cēsu novada pašvaldības budžeta iestādes izveidošanu ”
32 478 Grozījumi Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr.124 „Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu”
33 479 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.11.2005. sēdes lēmumā „Par noteikumu „Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu”
34 480 Par saskaņojumu Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” amata vienību klasifikāciju amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupām
35 481 Par saskaņojumu Cēsu Pieaugušo izglītības centra amata vienību klasifikāciju amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupām
36 482 Par saskaņojumu pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” amata vienību klasifikāciju amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupām
37 483 Par saskaņojumu Cēsu pilsētas pansionāta amata vienību klasifikāciju amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupām  
38 484 Par projekta pieteikuma „Invalīdu habilitācijas dienas centrs” iesniegšanu  
39 486 Par atbalstu projektam „Drošības poga”  
40 487 Par projekta pieteikuma „Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās -2. kārta” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu  
41 488 Par zemes gabala Aldaru ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā sakārtošanu  
42 489 Par valsts nozīmes ceļa Drabeši- Cēsis-Valmiera posma izmantošanu  
43 490 Par konkursu „Cēsu novada uzņēmējs 20...”  
44 491 Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību un lietošanu izstādes „Cēsu uzņēmējs 2010.” laikā
45 492 Par atļauju tirdzniecībai publiskā vietā izstādes „Cēsu uzņēmējs 2010.’’ laikā
46 493 Grozījumi Cēsu novada domes 22.06.2010. lēmumā Nr. 364 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo pamatlīdzekļu nodošanu nomā SIA „Cēsu siltumtīkli””
47 494 Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu  
48 495 Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā SIA „VILVETAS”
49 496 Par Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. saistošo noteikumu Nr. 6„Par papildus palīdzību Cēsu pilsētas pašvaldībā” atzīšanu par spēku zaudējušiem  
50 497 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi Cēsu novada 18.02.2010.saistošajos noteikumos Nr.5 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam”” apstiprināšanu
51 498 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 29„Nodeva par suņu un kaķu turēšanu Cēsu novadā” apstiprināšanu
52 499 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu nr. 30 „Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Cēsu novadā” apstiprināšanu
53 500 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.31 „Par kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību” apstiprināšanu
54 501 Par Cēsu novada vispārizglītojošo skolu direktoru amatalgām  
55 502 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu "Jaunliberti 2 ” Vaives pagasta Cēsu novadā
56 503 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu "Vējiņi” Vaives pagasta Cēsu novadā
57 504 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas Sporta skolai
58 505 Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai
59 506 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta Ziedu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu  
60 507 Par atteikumu piešķirt politiski represētās personas statusu G.Punculim  
61 508 Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes darbu no 2010.gada 1.septembra līdz 2010.gada 30. septembrim


Printēt