A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2010. gads

2010.gada 5.augusta protokols nr.10

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1411 Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas apstiprināšanu
2412 Par Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu (Nr.12)  darba uzdevuma papildināšanu
3413 Par zemes gabala Dzirnavu ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu apsaimniekošanā
4414 Par pagaidu rakšanas darbu atļauju
5415 Par zemes ierīcības projekta Cīrulīšu iela 22, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
6416 Par zemes ierīcības projekta Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
7417 Par zemes ierīcības projekta Līgatnes iela 69, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
8418 Par zemes ierīcības projekta Pētera ielā 71, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
9419 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Kalna ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
10420 Par vieglā pasažieru automobiļa nodošanu Cēsu pilsētas pansionātam
11421 Par projekta „Cēsu viduslaiku pils konservācija-restaurācija reģiona sociālekonomiskai attīstībai” iesniegšanu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.2.aktivitātē „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana”
12422 Par adrešu apstiprināšanu Eduarda Veidenbauma ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov.
13423 Par zemes gabala Atpūtas iela 20, Cēsis, Cēsu novads, nomu
14424 Par izstādes „Cēsu uzņēmējs 2010” maksas pakalpojumu apstiprināšanu
15425 Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Daudzfunkcionālā centra ”Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide”
16 426##Par speciālistu piesaisti plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem
17427 Par papildus līdzekļu piešķiršanu bīstamo un vētras laikā nolauzto koku zāģēšanai
18428 Par pašvaldības dalību Cēsu pilsētas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „VINDA”
19429 Par pašvaldības dalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību  „ZIEMEĻVIDZEMES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ORGANIZĀCIJA”
20430 Par pašvaldības dalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS”
21431 Par pašvaldības dalību Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „CĒSU MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS”
22432 Par pašvaldības dalību akciju sabiedrībā „CATA”
23433 Par pašvaldības dalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus”
24434 Par zemesgabalu Ata Kronvalda ielā 18, Indriķa iela 4; 6; 7; 8; 9, Indriķa iela un zemesgabalu daļas Ausekļa iela 5, Indriķa iela 3; 5, Cēsis, Cēsu novads, nomu
25435 Par nekustamā īpašuma „Purteteri Saulrīti”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, paturēšanu
26436 Par Cēsu novada pašvaldības un tās padotības iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas kārtību
27437 Par Cēsu Viduslaiku pils darbības stratēģijas 2013.-2018.gadam apstiprināšanu
28 438 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
29439 Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu V. Juriksonam  
30 440 Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu T.Brocānei
31 441 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu  
32 442 Par publiska pasākuma organizēšanu un stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecību Cēsīs, Pils parkā, Palasta ielā 24,  2010. gada 21. augustā no plkst. 22.00 līdz 22. augusta plkst. 4.00
33443 Grozījumi Cēsu novada domes 03.06.2010. lēmumā Nr. 322 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centram””
34444 Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā nodibinājumam „Vidzemes reģiona attīstības aģentūra”


Printēt