A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2010. gads

2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 383 Par Cēsu novada Tūrisma padomi
2 384 Par Cēsu novada Kultūras padomi  
3 385 Par Cēsu 2.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu  
4 386 Par nomas līguma ar v a/s „Latvijas Pasts” par telpām ēkā Rīgas ielā 23, Cēsīs izbeigšanu pirms termiņa  
5 387 Par naudas balvu Cēsu pilsētas izglītības iestāžu izglītojamiem  
6388 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu a/s „CATA”  
7  389 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “ALTEHS”  
8  390 Par zemes gabala Stacijas laukums 3, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu  
9391 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.26 “Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumu” apstiprināšanu  
10392 Par Cēsu novada pašvaldības skolēnu autobusa nomas maksas apstiprināšanu  
11393 Par sociālās dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā renovācijas otro kārtu  
12 394 Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas - rekonstrukcija”  
13  395 Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija, 2.kārta”  
14  396 Grozījumi Cēsu novada domes 13.05.2010. lēmumā Nr.284 „Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta Ziedu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”  
15397 Par projekta pieteikuma „Satiksmes drošības uzlabojumi Krišjāņa Valdemāra un Pļavās ielās, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas vājredzīgiem satiksmes dalībniekiem, Cēsīs, Cēsu novadā” iesniegšanu Satiksmes ministrijā un līdzfinansējuma nodrošināšanu  
16398 Par projekta pieteikuma„Satiksmes drošības uzlabojumi pie Cēsu pilsētas 3.pirmskolas izglītības iestādes” iesniegšanu Satiksmes ministrijā un līdzfinansējuma nodrošināšanu  
17399 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. ārkārtas sēdes lēmumā Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu”  
18400 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja un Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgu  
19401 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. ārkārtas sēdes lēmumā Nr. 10 „Par atlīdzības apstiprināšanu Cēsu novada domes deputātiem”  
20402 Par zemes ierīcības projekta Mārtiņa ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu  
21403 Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu M.Šļikai  
22404 Grozījumi Cēsu novada domes 30.07.2010. ārkārtas sēdes lēmuma Nr. 100  „Par no Cēsu novada pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatalgām”  
23405 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai  
24406 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā
25407 Par nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA „Cēsu bērnu un pusaudžu reproduktīvās veselības centrs” par telpām ēkā Rīgas ielā 23, Cēsīs  
26408 Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību 2010. gada vasaras sezonas pasākumos Cēsīs
27409 Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”  
28 410 Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību un lietošanu kultūras pasākumos Cēsu Mākslas festivāla laikā


Printēt