A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2010. gads

2010.gada 22.jūnija protokols nr.8

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1337 Par zemes ierīcības projekta Valmieras ielā 17A, Cēsīs, Cēsu novads un Jāņa Poruka laukumā 3, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
2 338 Par detālplānojuma zemes gabaliem Rūpniecības iela 18 un Bumbieru iela, Cēsīs, Cēsu novadā,pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
3 339 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu ar detālplānojumu zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā izveidotajām zemes vienībām  
4 340 Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Viestura ielā 8A, Cēsīs, Cēsu nov.  
5 341 Par konkursu “Par skaistāko gaisa dārzu”  
6 342 Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam"Kalna Ceriņi" Vaives pagastā, Cēsu novadā
7 343 Par nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam " Ziediņi " Vaives pagastā, Cēsu novadā
8 344 Par platību precizēšanu VAS „Latvijas Dzelzceļš” piederošām zemes vienībām Vaives pagastā, Cēsu novadā
9 345 Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu  
10 346 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmumā Nr. 944 „Par zemesgabala Rūpniecības iela 18, Cēsis daļas un zemesgabala Bumbieru iela, Cēsis, nomu”
11 347 Par zemes gabala Kvēpenes ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
12 348 Par dzīvojamās mājas Māras ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, neprivatizētas daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā
13 349 Par Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu (Nr.12) uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
14 350 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 20 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas Sporta skolā” apstiprināšanu
15 351 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 21 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas Mākslas skolā” apstiprināšanu
16352 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.22 „Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu” apstiprināšanu
17353 Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu novada kapsētās  
18 354 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.23 “Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā” apstiprināšanu
19 355 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.24 “Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā” apstiprināšanu
20 356 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” apstiprināšanu
21 357 Par autobusa nomas maksas apstiprināšanu Cēsu sanatorijas internātpamatskolai
22 358 Par Cēsu novada pašvaldības vieglo pasažieru automašīnunomas maksas apstiprināšanu
23 359 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Ainavu ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā
24 360 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā
25 361 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu "Priežkalni ” Vaives pagasta Cēsu novadā
26 362 Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz kustamo mantu Uzvaras bulvārī 15, Cēsīs
27363 Grozījumu Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr. 168 ”Par iznomāto siltumtīklu pamatlīdzekļu pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības valdījumā”  
28 364 Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo pamatlīdzekļu nodošanu nomā SIA „Cēsu siltumtīkli”  
29 365 Par komandējumu uz Norvēģiju  
30 366 Par komandējumu uz Ahimu
31 367 Par ziedojuma pieņemšanu Līvu pamatskolai  
32 368 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai  
33 369 Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai  
34 370 Par Cēsu pilsētas domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu
35 371 Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijas 2.kārta”
36 372 Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās”
37 373 Par Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes  sistēmas efektivitātes modeļa izstrādi
38 374 Par projekta pieteikumu „Otrā iespēja” iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijā
39 375 Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību 23.06.2010. pasākumā „Jāņu tirgus” Rožu laukumā, Cēsīs
40376 Par aizņēmuma procentu likmes samazināšanu
41 377 Par divu automašīnu izsoles rezultātu apstiprināšanu
42 378 Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu
43 379 Par dzīvokļa Loka ielā 1 – 3, Cēsīs, Cēsu novadā, privatizācijas pirkuma līguma noslēgšanu
44 380 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka J.Rozenberga atvaļinājumu


Printēt