A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2010. gads

2010.gada 3.jūnija protokols nr.7

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 299 Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda papildināšanu Cēsu pilsētā  
2300 Par zemes gabala Lauku ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
3301 Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Purva Grīviņi” Vaives pagastā, Cēsu novadā uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
4302 Par zemes gabala” Kalna Mežmaļi ” ,Vaives pagasta, Cēsu novadā, daļas nodošanu apsaimniekošanā
5303 Par zemes gabala” Lejas Mežmaļi”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, daļas nodošanu apsaimniekošanā
6304 Par zemes gabala ” Noras ”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, daļas nodošanu apsaimniekošanā
7 305 Par dalības maksas apstiprināšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā
8 306 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Centrālajai bibliotēkai
9 307 Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai
10 308 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centram
11 309 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas Sporta skolai
12 310 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas pansionātam
13 311 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
14 312 Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
15 313 Par apbūvēta zemes gabala Zeltkalna ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai, cenas un pirkuma līguma apstiprināšanu
16 314 Par Cēsu novada pašvaldības 2009.gada publisko pārskatu
17315 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 12A, Cēsīs, Cēsu novadā
18 316 Par komandējumu Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks  
19 317 Par autotransporta izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību
20 318 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 27.12.2007. lēmumā Nr.839 „Par Cēsu pilsētas vietējās nozīmes īpaši aizsargājamo koku saraksta papildināšanu”
21 319 Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, komunālo pakalpojumu un uzturēšanas maksu
22 320 Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Cēsu patērētāju interešu aizstāvības biedrībai „Aizstāvis”
23 321 Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu rajona padomei
24 322 Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centram”
25 323 Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Cēsu pilsētas pensionāru biedrībai „Cēsu pensionāri”
26 324 Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Vitālijam Mališevam
27 325 Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļai
28 326 Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komitejai
29 327 Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu olimpiskais centrs”
30 328 Par pusdienu apmaksu
31 329 Par izmaiņām 03.08.2007. nomas līgumā Nr.383/2-2007 starp Cēsu Valsts ģimnāziju un SIA „Biznesa augstskola Turība”
32 330 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”
33 331 Par Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību un amatalgu apstiprināšanu
34 332 Par braucamā ceļa servitūta nodibināšanu īpašumā „Brīvnieku ceļš, ”Vaives pagastā, Cēsu novadā
35 333 Grozījumi Cēsu novada domes 12.11.2009. lēmumā Nr. 370 „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās”
36 334 #Par Cēsu Jaunās pils pieguļošās teritorijas (Cēsu Jaunās pils iekšpagalms) nomu Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā
37 335 Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr. 197 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu”
38 336 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 31.07.2008. lēmumā Nr. 667  „Par Cēsu pilsētas pašvaldības maksas noteikšanu atļaujas saņemšanai rakšanas darbu, sastatņu vai celtniecības nožogojuma uzstādīšanas darbiem, aizņemot brauktuves, ietves, dabas pamatni un apstādījumus”


Printēt