A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Latvijas Uzvaras dienas pasākumus Cēsīs 22.jūnijā?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2010. gads

2010.gada 13.maija protokols Nr.6

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1266 ar Cēsu 1.pamatskolas programmas apstiprināšanu
2 267 Par pašvaldības aģentūras „ Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”  direktora iecelšanu amatā
3 268 Grozījumi publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas  komisijas sastāvā
4 269 Cēsu pilsētas domes 25.09.2003. lēmuma „Par zemes gabala Miera ielā 19, Cēsīs, sadalīšanu” (prot.Nr.18, § 7) atcelšanu
5 270 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 40 ‘’Par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju’’  
6 271 Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam ”Zeltiņu muiža” Vaives pagastā, Cēsu novadā
7 272 Par adreses piešķiršanu "Pļaviņas" Vaives pagastā, Cēsu novadā
8 273 Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.382 „Par apgrūtinājumu aktualizāciju nekustamajam īpašumam Priedes iela 12, Cēsis, Cēsu novads”
9 274 Par Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.11 pirmās redakcijas pieņemšanu par galīgo redakciju  
10 275 Par sabiedriskās apspriešanas "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novada teritorijā" rezultātiem
11 276 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 18 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novadā" apstiprināšanu
12 277 Par Cēsu pilsētas domes 12.08.2004. sēdes lēmumu „Par līdzfinansējuma piešķiršanu I.Upmanes studijām” (prot. Nr. 17; 32.punkts)
13 278 Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai
14 279 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
15 280 Par ziedojuma pieņemšanu izglītības iestādēm
16 281 Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr. 414  "Par Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes reorganizāciju"
17 282 LĒMUMS ATLIKTS
18 283 Par bezmantinieka mantas Ata Kronvalda ielā 31 - 20, Cēsīs, Cēsu novadā nepārņemšanu pašvaldības īpašumā
19 284 Par īres un apsaimniekošanas maksu
20 285 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta Ziedu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
21 286 Par divu automašīnu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
22 287 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Cēsu novada domes 18.02.2010.saistošajos noteikumos Nr.5  „Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam”” apstiprināšanu
23 288 Grozījumi Cēsu Pieaugušo izglītības centra nolikumā  
24 289 Grozījumi Cēsu novada domes 12.11.2009. lēmumā Nr. 370 „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās”  
25 290 Par Cēsu Jaunās pils telpas daļas (1. stāvā) nomu Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā  
26 291 Grozījumi 01.04.2010.Cēsu novada domes lēmumā Nr.169 „Par SIA „Cēsu siltumtīkli” norēķiniem par nomas maksu”
27 292 Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu pamatskolai
28 293 Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu pamatskolai
29 294 Par ziedojuma pieņemšanu Līvu pamatskolai
30 295 Par grozījumiem Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmumā Nr.239 (prot.Nr.5) „Par darbu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās 2010.gada vasaras periodā”  
31 296 Grozījumi Cēsu novada domes 24.09.2009. lēmumā Nr. 260 „Par Cēsu novada ģerboni”
32 297 Grozījumi Cēsu novada domes 22.04.2010. (prot.Nr.5) lēmumā Nr.261 „Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu”
33 298 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
34 299 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu  


Printēt