A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2010. gads

2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 206 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darbības un attīstības stratēģijas izstrādāšanai 2011.-2013.gadam
2 207 Par Cēsu pilsētas domes 14.10.2004. lēmuma ”Par zemes gabala Ķiršu ielā 8, Cēsīs, sadalīšanu” atcelšanu
3 208 Par Cēsu pilsētas domes 24.04.2004. lēmuma ”Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 9, Cēsīs, sadalīšanu” atcelšanu
4 209 Par zemes ierīcības projekta Mārtiņa ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
5 210 Par zemes ierīcības projekta Saules iela 4, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
6 211 Par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu nomā SIA „GOURMANDS”
7 212 Par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu nomā SIA „MORICS K”
8 213 Par jaunu adrešu piešķiršanu Dzirnavu ielā 41, Cēsīs, Cēsu nov.  
9 214 Par Cēsu novada Izglītības stratēģijas papildināšanu  
10 215 Par telpu grupu adrešu likvidēšanu ēkā "Aptiekas” Vaives pagastā, Cēsu novadā
11216 Par VAS "Latvijas Dzelzceļš" valdījumā esošā īpašuma sadalīšanu Vaives pag., Cēsu nov.
12217 Par nosaukumu piešķiršanu VAS "Latvijas Dzelzceļš" valdījumā esošajiem īpašumiem Vaives pag., Cēsu nov.
13218 Par Cēsu Valsts ģimnāzijas programmu apstiprināšanu
14 219 Grozījumi Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikumā
15 220 Grozījumi Cēsu pilsētas pamatskolas nolikumā
16 221 Grozījumi Cēsu 1. pamatskolas nolikumā
17 222 Grozījumi Cēsu 2. pamatskolas nolikumā
18 223 Grozījumi Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā
19 224 Grozījumi Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā
20 225 Grozījumi Cēsu 2.vidusskolas nolikumā
21 226 Grozījumi Cēsu pilsētas Vakara vidusskolas nolikumā
22 227 Grozījumi Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikumā
23 228 Grozījumi Cēsu pilsētas Mākslas skolas nolikumā
24 230 Grozījumi Rāmuļu pamatskolas nolikumā
25 231 Grozījumi Līvu pamatskolas nolikumā
26 232 Grozījumi Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
27 233 Grozījumi Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
28 234 Grozījumi Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
29 235 Grozījumi Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
30 236 Grozījumi Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
31 237 Par Kultūras projektu konkursa komisiju
32 238 Grozījumi publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā
33 239 Par darbu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās 2010.gada vasaras periodā  
34 240 Grozījumi Vaives pagasta pārvaldes nolikumā
35 241 Grozījumi Cēsu novada Bāriņtiesas nolikumā
36 242 Grozījumi Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikumā
37 243 Grozījumi Cēsu novada Būvvaldes nolikumā
38 244 Grozījumi Cēsu Centrālās bibliotēkas nolikumā
39 245 Par radošās izstādes – konkursu “Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu”
40 246 Par finansējumu Labklājības ministrijas projektam„Roku rokā bērna atbalstam” līgumam Nr.LM 19-3-0203/1-2010
41 247 Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai  
42 248 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu 2.pamatskolai  
43 249 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu  
44 250 Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu sadalīšanu termiņos  
45 251 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 17 „Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. saistošajos noteikumos Nr. 29 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” apstiprināšanu
46 252 Par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu nomā „ROŽU LAUKUMS & CO” SIA
47 253 Grozījumi Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumā Nr.56 „Par Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamo apbalvošanu”  
48 254 Par statusa piešķiršanas komisiju  
49 255 Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Vītolu ielā 9-1, Cēsīs, Cēsu novadā un sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu
50 256 Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu  
51 257 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas Sporta skolai  
52 258 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
53 259 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Centrālajai bibliotēkai
54 260 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Centrālās bibliotēkas Vaives pagasta bibliotēkām
55 261 Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu
56 262 Par Cēsu novada pašvaldības 2009.gada pārskata apstiprināšanu
57 263 Par Cēsu novada pašvaldības konsolidēto 2009.gada pārskata apstiprināšanu
58 263 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai  
59 264 Grozījumi Cēsu novada domes 2010.gada 11.marta  lēmumā Nr. 149 ‘’Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 41, Cēsīs, Cēsu novadā piespiedu sakārtošanu’’


Printēt