A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2010. gads

2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1152 Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
2153 Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
3154 Par nomas maksu zemes gabaliem Cēsu novadā, kurus iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai
4155 Par zemes gabala Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nomu
5156 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Meža ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā
6157 Par kultūras projektu konkursu
7158 Par nedzīvojamo telpu nomu Pils laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā
8 159 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pašvaldības aģentūrai „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs”
9160 Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu pamatskolai
10 161 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
11162 Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu pamatskolai
12163 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu 2.pamatskolai
13164 Par ziedojumu pieņemšanu Cēsu centrālajai bibliotēkai
14 165 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
15 166 Par nekustamo īpašumu „Pētera iela”, Drabešu pag., Amatas novadā (kadastra Nr. 42460020564) un „Pētera iela-Cēsu ceļš” , Drabešu pag., Amatas novadā (kadastra Nr. 42460010121) pieņemšanu īpašumā bezatlīdzības kārtībā
16 167 Par nekustamā īpašuma – zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 4201 007 0945, Līgatnes iela, nodošanu īpašumā Amatas novada pašvaldībai
17 168 Par SIA “Cēsu siltumtīkli” iznomāto pamatlīdzekļu pieņemšanu
18 169 Par SIA „Cēsu siltumtīkli” norēķiniem par nomas maksu
19 170 Par projekta pieteikuma „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide” iesniegšanu LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā
20 171##Par projekta pieteikuma „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija, 2.kārta” iesniegšanu LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā
21172 Par Zvaigžņu ielas, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas izmantošanu pašvaldības vajadzībām
22173 Par Zvaigžņu ielas, Cēsīs, Cēsu nov., daļas izmantošanu pašvaldības vajadzībām
23174 Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu automašīnām
24 175 Par debitoru parādu izslēgšanu no Cēsu novada pašvaldības bilances
25 176 Par nedzīvojamo telpu Dzintara ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu
26177 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.11.2003. lēmumā Nr. 36 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” izveidošanu un Cēsu Vēstures un mākslas muzeja reorganizāciju” (sēdes protokols Nr. 21)  
27 178 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 14 “Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu”
28179 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.15 “Grozījumi Cēsu novada domes 18.02.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 7 “Nodeva par reklāmas eksponēšanu publiskās vietās” apstiprināšanu”
29180 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 13 “Par arhīvu”
30 181 Grozījumi Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmumā Nr. 460 “Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos”
31182 Par aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās
32183 Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Bērzaines ielā 10, Cēsīs, Cēsu nov.
33184 Par adreses piešķiršanu Dzelzceļa ielā 10A, Cēsīs, Cēsu nov.
34185 Sakņu (ģimenes) dārzu teritorijas Cēsu pilsētā un Vaives pagastā, Cēsu novadā
35 186##Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
36187 Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu  
37188 Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.33 ‘’Par konkursa ‘’Labākais sētnieks Cēsīs’’ komisijas izveidošanu’’
38 189 Par konkursu “Labākais sētnieks Cēsu novadā”
39190 Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes darbu  no 2010.gada 1.maija līdz 2010.gada 31.augustam
40191 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes gabala daļu
41192 Par Cēsu pilsētas domes 27.04.2006. lēmuma Nr.269 ’’Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 38A, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu’’ atzīšanu par spēku zaudējušu
42193 Par Cēsu pilsētas domes 27.05.2004. lēmuma ’’Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā” (prot.Nr.12, 7.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
43194 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Aveņu ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā
44195 Par būvniecības ieceres par apbūvi Valmieras ielā 17 A, Cēsīs, Cēsu novadā un Jāņa Poruka laukumā 3, Cēsīs, Cēsu novadā publiskās apspriešanas rezultātiem
45196 Par 14.02.2008. Cēsu pilsētas domes lēmuma Nr. 182 „Par piekrišanu pārņemt īpašumā nekustamā īpašuma Pils ielā 12, Cēsīs 3659/8500 domājamo daļu” atzīšanu par spēku zaudējušu
46197 Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu
47198 Par nosaukuma maiņu un adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam "Zeltiņi" Vaives pagastā, Cēsu novadā
48 199 Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu pamatskolai
49200 Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai  
50 201 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu 2.vidusskolai  
51202 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 16 „Grozījumi Cēsu novada domes 18.02.2010. saistošajos noteikumos nr. 8 „Reklāmas un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtība” apstiprināšanu
52203 Grozījumi Cēsu novada pašvaldības amata vienību sarakstā
53 204 Par EEZ un NOFI finansētā projekta LV 0059 “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” projekta ietvaros veiktajiem būvdarbiem Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā
54205 Par sadarbības līguma apstiprināšanu


Printēt